Przeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością.


przeszłość-or­ga­nizu­ ę-wciąż-na no­wo-wraz-z teraźniejszośą
jean-paul sartreprzeszłośćor­ga­nizu­je sięwciążna no­wowrazz teraźniejszościąor­ga­nizu­je się wciążwciąż na no­wona no­wo wrazwraz z teraźniejszościąprzeszłość or­ga­nizu­je się wciążor­ga­nizu­je się wciąż na no­wowciąż na no­wo wrazna no­wo wraz z teraźniejszościąprzeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­woor­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wrazwciąż na no­wo wraz z teraźniejszościąprzeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wrazor­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością

Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością.Wolę sta­ran­nie roz­ważać szczęśliwą przeszłość, niż za­dowa­lać się tą gówniana teraźniejszością.Nic się nie or­ga­nizu­je bez dezorganizacji.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Jakkolwiek przeszłość jest dla stracona na zawsze, przyszłość wciąż jeszcze do nas należy.Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie.