Przeszłość spiętrzyła się nag­le nad na­mi, przytłaczając nas in­tensyw­nością naszych przeżyć.


przeszłość-spiętrzyła ę-nag­-nad-na­mi-przytłaczając-nas-in­tensyw­nośą-naszych-przeżyć
nicholas sparksprzeszłośćspiętrzyła sięnag­lenadna­miprzytłaczającnasin­tensyw­nościąnaszychprzeżyćprzeszłość spiętrzyła sięspiętrzyła się nag­lenag­le nadnad na­miprzytłaczając nasnas in­tensyw­nościąin­tensyw­nością naszychnaszych przeżyćprzeszłość spiętrzyła się nag­lespiętrzyła się nag­le nadnag­le nad na­miprzytłaczając nas in­tensyw­nościąnas in­tensyw­nością naszychin­tensyw­nością naszych przeżyćprzeszłość spiętrzyła się nag­le nadspiętrzyła się nag­le nad na­miprzytłaczając nas in­tensyw­nością naszychnas in­tensyw­nością naszych przeżyćprzeszłość spiętrzyła się nag­le nad na­miprzytłaczając nas in­tensyw­nością naszych przeżyć

Jeśli człowiek zas­ta­nawia się nad swym ciałem i nad swą mo­ral­nością, to zaz­wyczaj stwier­dza, że jest chory. -Johann Wolfgang Goethe
jeśli-człowiek-zas­­nawia ę-nad-swym-ciałem-i nad-swą-mo­ral­nośą-to zaz­wyczaj-stwier­dza-że jest chory
Jeśli chcę przeżyć, muszę zam­knąć za sobą przeszłość. -Tim Guénard
jeśli-chcę-przeżyć-muszę-zam­knąć-za sobą-przeszłość
Miłość więc, co nas rozpłomienia,cChoć los nam szkodzi i zazdrości, Składa się z naszych dusz złączenia i naszych gwiazd przeciwstawności. -Andrew Marvell
miłość-więc-co-nas-rozpłomieniacchoć-los-nam-szkodzi-i-zazdroś-składa-ę-z-naszych-dusz-złączenia-i-naszych-gwiazd-przeciwstawnoś