Przeszłość to nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było, sta­nowi tyl­ko brzask świtania.


przeszłość-to nic-in­ne­go-jak początek-początku-i wszys­tko-co jest i było-sta­nowi-tyl­ko-brzask-świtania
herbert george wellsprzeszłośćto nicin­ne­gojak początekpoczątkui wszys­tkoco jest i byłosta­nowityl­kobrzaskświtaniaprzeszłość to nicto nic in­ne­goin­ne­go jak początekjak początek początkupoczątku i wszys­tkoi wszys­tko co jest i byłosta­nowi tyl­kotyl­ko brzaskbrzask świtaniaprzeszłość to nic in­ne­goto nic in­ne­go jak początekin­ne­go jak początek początkujak początek początku i wszys­tkopoczątku i wszys­tko co jest i byłosta­nowi tyl­ko brzasktyl­ko brzask świtaniaprzeszłość to nic in­ne­go jak początekto nic in­ne­go jak początek początkuin­ne­go jak początek początku i wszys­tkojak początek początku i wszys­tko co jest i byłosta­nowi tyl­ko brzask świtaniaprzeszłość to nic in­ne­go jak początek początkuto nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tkoin­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było

Na początku było nic. I rzekł Bóg: „Niechaj sta­nie się światłość” i da­lej nic nie było, tyl­ko te­raz można to zobaczyć. -Terry Pratchett
na początku-było-nic-i rzekł-bóg-niechaj-sta­nie ę-światłość-i da­lej-nic-nie było-tyl­ko-te­raz-można-to zobaczyć