Przeszkodzić ko­muś w śmier­ci wca­le nie znaczy wrócić go życiu.


przeszkodzić-ko­muś-w śmier­-wca­-nie znaczy-wróć-go życiu
luise rinserprzeszkodzićko­muśw śmier­ciwca­lenie znaczywrócićgo życiuprzeszkodzić ko­muśko­muś w śmier­ciw śmier­ci wca­lewca­le nie znaczynie znaczy wrócićwrócić go życiuprzeszkodzić ko­muś w śmier­ciko­muś w śmier­ci wca­lew śmier­ci wca­le nie znaczywca­le nie znaczy wrócićnie znaczy wrócić go życiuprzeszkodzić ko­muś w śmier­ci wca­leko­muś w śmier­ci wca­le nie znaczyw śmier­ci wca­le nie znaczy wrócićwca­le nie znaczy wrócić go życiuprzeszkodzić ko­muś w śmier­ci wca­le nie znaczyko­muś w śmier­ci wca­le nie znaczy wrócićw śmier­ci wca­le nie znaczy wrócić go życiu

Przeszkodzić komuś w śmierci wcale nie znaczy wrócić go życiu.Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.Nie jest to ra­na śmier­telna, bo nie można za­dać ra­ny śmier­telnej cze­muś, co jest nieśmier­telne. Nie można uśmier­cić nadziei.Nostalgia - ból powrotu, to znaczy tęsknota bolesna, że wrócić nie można do miejsca, do chwili.Przy okrągłym sto­le - to wca­le nie znaczy - bez kantów.