Przet­rwa­nie jest wyg­raną. ~ Mrs Vercetti 


przet­rwa­nie-jest wyg­raną-~ mrs-vercetti 
mrs vercettiprzet­rwa­niejest wyg­raną~ mrsvercetti przet­rwa­nie jest wyg­raną~ mrs vercetti 

Co jest lep­sze? Przet­rwać tracąc siebie dla przet­rwa­nia - czy um­rzeć będąc ta­kim, ja­kim się chciało być? Kto mówi o zwy­cięstwie? Przet­rwa­nie jest wszystkim.Car­pe diem póki jeszcze jest... ~ Mrs Vercetti Naj­większy prob­lem jest wte­dy, kiedy nie wiado­mo co ro­bić... ~ Mrs Vercetti Miłość jest ideal­na, dopóki jej zniena­widzisz... ~ Mrs Vercetti Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą.