Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu.


przez­nacze­nie-od­da­-ko­bietę-pier­wsze­mu-przy­padek - naj­lep­sze­mu-wybór - pier­wsze­mu-lepszemu
karl krausprzez­nacze­nieod­da­jeko­bietępier­wsze­muprzy­padek  naj­lep­sze­muwybór  pier­wsze­mulepszemuprzez­nacze­nie od­da­jeod­da­je ko­bietęko­bietę pier­wsze­muprzez­nacze­nie od­da­je ko­bietęod­da­je ko­bietę pier­wsze­muprzez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu

Naj­trwal­sze i naj­piękniej­sze więzi ducho­we na­wiązy­wane by­wają od pier­wsze­go wejrzenia.Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie.Po­pular­ność to miła rzecz przez pier­wsze dwa miesiące i udręka przez następne lata.Podróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku.Na­wet naj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku.Pier­wsze przy­kaza­nie: nie nudź bliźniego swego.