Przez­nacze­nie stoi za ludźmi, we­lonem ta­jem­ni­cy zasłonięte, i w dłoni trzy­ma kołczan z ty­siącem zdarzeń.


przez­nacze­nie-stoi-za ludźmi-we­lonem-­jem­­cy-zasłonięte-i w dłoni-trzy­-kołczan-z ty­ącem-zdarzeń
o » eliza orzeszkowa » gloria victisprzez­nacze­niestoiza ludźmiwe­lonemta­jem­ni­cyzasłoniętei w dłonitrzy­makołczanz ty­siącemzdarzeńprzez­nacze­nie stoistoi za ludźmiwe­lonem ta­jem­ni­cyta­jem­ni­cy zasłoniętei w dłoni trzy­matrzy­ma kołczankołczan z ty­siącemz ty­siącem zdarzeńprzez­nacze­nie stoi za ludźmiwe­lonem ta­jem­ni­cy zasłoniętei w dłoni trzy­ma kołczantrzy­ma kołczan z ty­siącemkołczan z ty­siącem zdarzeńi w dłoni trzy­ma kołczan z ty­siącemtrzy­ma kołczan z ty­siącem zdarzeńi w dłoni trzy­ma kołczan z ty­siącem zdarzeń

Przeznaczenie stoi za ludźmi, welonem tajemnicy zasłonięte, i w dłoni trzyma kołczan z tysiącem zdarzeń.Przez­nacze­nie to nie jest jed­nak siła nad­przy­rodzo­na, ale siła kon­sekwen­tne­go sys­te­mu zdarzeń. Ta siła na­biera roz­machu, kiedy nie ma­my jeszcze rozsądku, aby ją oce­nić, ani możli­wości, aby się jej przeciwstawić.Kiedy od­po­wied­nia dłoń trzy­ma cię za rękę w żadną burzę nie stra­cisz głowy. Z cyk­lu po­wieści Je­dynym praw­dzi­wym do­celo­wym pun­ktem przez­nacze­nia jest śmierć, a nasze życie to poszu­kiwa­nie naj­bar­dziej okrężnych i przy­jem­nych dróg do niej...Są śla­dy stóp, za który­mi go­towi jes­teśmy iść przez pus­ty­nie i są na­macal­ne ręce, przez które nie chce­my zos­tać w oazie. Z cyk­lu po­wieści Pe­wien mudżahe­din po­wie­dział mi kiedyś, że przez­nacze­nie da­je nam w życiu trzech nau­czy­cieli, trzech przy­jaciół, trzech wrogów i trzy wiel­kie miłości. Ta dwu­nas­tka jest jed­nak zaw­sze zak­ry­ta, tak że nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie po­kocha­my, nie zos­ta­wimy lub nie pokonamy.