Przez­nacze­nie to nie jest jed­nak siła nad­przy­rodzo­na, ale siła kon­sekwen­tne­go sys­te­mu zdarzeń. Ta siła na­biera roz­machu, kiedy nie ma­my jeszcze rozsądku, aby ją oce­nić, ani możli­wości, aby się jej przeciwstawić.


przez­nacze­nie-to nie jest jed­nak-ła-nad­przy­rodzo­na-ale-ła-kon­sekwen­tne­go-sys­te­mu-zdarzeń-ta ła-na­biera-roz­machu
stanisław dygatprzez­nacze­nieto nie jest jed­naksiłanad­przy­rodzo­naalekon­sekwen­tne­gosys­te­muzdarzeńta siłana­bieraroz­machukiedynie ma­myjeszczerozsądkuaby ją oce­nićanimożli­wościaby sięjejprzeciwstawićprzez­nacze­nie to nie jest jed­nakto nie jest jed­nak siłasiła nad­przy­rodzo­naale siłasiła kon­sekwen­tne­gokon­sekwen­tne­go sys­te­musys­te­mu zdarzeńta siła na­bierana­biera roz­machukiedy nie ma­mynie ma­my jeszczejeszcze rozsądkuani możli­wościaby się jejjej przeciwstawićprzez­nacze­nie to nie jest jed­nak siłato nie jest jed­nak siła nad­przy­rodzo­naale siła kon­sekwen­tne­gosiła kon­sekwen­tne­go sys­te­mukon­sekwen­tne­go sys­te­mu zdarzeńta siła na­biera roz­machukiedy nie ma­my jeszczenie ma­my jeszcze rozsądkuaby się jej przeciwstawić

Bronisz się tylko wtedy, kiedy twoja siła nie jest porównywalna z siłą wroga, atakujesz kiedy masz przewagę. -Sun Tzu
bronisz-ę-tylko-wtedy-kiedy-twoja-ła-nie-jest-porównywalna-z-łą-wroga-atakujesz-kiedy-masz-przewagę
Nie ma wielu rodzajów życia, jest tylko jedno i jedna siła w sercu tego życia. Siła jednocząca:
nie-wielu-rodzajów-życia-jest-tylko-jedno-i-jedna-ła-w-sercu-tego-życia-siła-jednocząca-duch-boży-który-od-początku-unosił-ę-nad-wodami
Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać. -Kazik Staszewski
siłą-możesz-mi zab­rać-wiele-ale-łą-nie możesz-mi nicze­go-dać