Przez­nacze­nie znaj­dzie so­bie drogę.


przez­nacze­nie-znaj­dzie-so­bie-drogę
wergiliuszprzez­nacze­nieznaj­dzieso­biedrogęprzez­nacze­nie znaj­dzieznaj­dzie so­bieso­bie drogęprzez­nacze­nie znaj­dzie so­bieznaj­dzie so­bie drogęprzez­nacze­nie znaj­dzie so­bie drogę

Zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto się znaj­dzie nie w porę.Nie znaj­dziesz lep­sze­go jut­ra, jeśli nie szu­kasz te­raz. Z cyk­lu po­wieści Kto ma dużo wrogów, w pot­rze­bie nie znaj­dzie żad­ne­go przyjaciela.Tyl­ko gdzienieg­dzie jest to, co dla nas znaczy wszys­tko. Z cyk­lu po­wieści Na miłość samą w so­bie jest ty­siąc słów, ale nig­dy nie znaj­dzie się ta­kiego, które w całości od­da­wałoby jej sens.Gdziekol­wiek jest miłość, chcę tam być i ja, podążę za nią tak pew­nie, jak wyrzu­cony przez fa­le łosoś znaj­du­je pow­rotną drogę do morza.