Przez łzy zaw­sze pat­rzy się na świat inaczej.


przez-łzy-zaw­sze-pat­rzy ę-na świat-inaczej
jatojaprzezłzyzaw­szepat­rzy sięna światinaczejprzez łzyłzy zaw­szezaw­sze pat­rzy siępat­rzy się na światna świat inaczejprzez łzy zaw­szełzy zaw­sze pat­rzy sięzaw­sze pat­rzy się na światpat­rzy się na świat inaczejprzez łzy zaw­sze pat­rzy sięłzy zaw­sze pat­rzy się na światzaw­sze pat­rzy się na świat inaczejprzez łzy zaw­sze pat­rzy się na światłzy zaw­sze pat­rzy się na świat inaczej

Świat nie wa­riuje. To tyl­ko my pat­rzy­my na niego przez oku­lary wariactwa.Zaw­sze pat­rzę na świat z dystansem. Podzi­wiam go z iro­nią w oczach i sar­kazmem w słowach.Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Nie zaw­sze krzyw­dzi­my in­nych dla­tego, że prag­niemy im zaszkodzić. Często ro­bimy to wówczas, gdy za bar­dzo za­pat­rzy­liśmy się na to, by pomóc sobie. Z cyk­lu po­wieści Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi.można wiele nau­czyć się od ludzi którzy pat­rzą na świat inaczej niż my