przez chwilę toń głęboko za­pom­nij o pa­mięta­niu za­pachu zgaszo­nego światła kro­kach ze­gara zmie­rzających do nie wiadomo snach nad ra­nem niedobudzonych codzien­nych powinnościach win­nych przy­jem­nościach przez chwilę pa­miętaj o za­pomi­naniu w zielon­ka­wej to­ni oczu dos­trzeżonych na skrzyżowa­niu wczo­raj i na wszys­tkie jutra 


przez-chwilę-toń-głęboko-za­pom­nij-o pa­mię­niu-za­pachu-zgaszo­nego-światła-kro­kach-ze­gara-zmie­rzających-do nie wiadomo-snach
biseprzezchwilętońgłębokoza­pom­nijo pa­mięta­niuza­pachuzgaszo­negoświatłakro­kachze­garazmie­rzającychdo nie wiadomosnachnadra­nemniedobudzonychcodzien­nychpowinnościachwin­nychprzy­jem­nościachpa­miętajo za­pomi­naniuzielon­ka­wejto­nioczudos­trzeżonychna skrzyżowa­niuwczo­raji na wszys­tkiejutra przez chwilęchwilę tońtoń głębokogłęboko za­pom­nijza­pom­nij o pa­mięta­niuo pa­mięta­niu za­pachuza­pachu zgaszo­negozgaszo­nego światłaświatła kro­kachkro­kach ze­garaze­gara zmie­rzającychzmie­rzających do nie wiadomodo nie wiadomo snachsnach nadnad ra­nemra­nem niedobudzonychniedobudzonych codzien­nychcodzien­nych powinnościachpowinnościach win­nychwin­nych przy­jem­nościachprzy­jem­nościach przezprzez chwilęchwilę pa­miętajpa­miętaj o za­pomi­naniuo za­pomi­naniu ww zielon­ka­wejzielon­ka­wej to­nito­ni oczuoczu dos­trzeżonychdos­trzeżonych na skrzyżowa­niuna skrzyżowa­niu wczo­rajwczo­raj i na wszys­tkiei na wszys­tkie jutra przez chwilę tońchwilę toń głębokotoń głęboko za­pom­nijgłęboko za­pom­nij o pa­mięta­niuza­pom­nij o pa­mięta­niu za­pachuo pa­mięta­niu za­pachu zgaszo­negoza­pachu zgaszo­nego światłazgaszo­nego światła kro­kachświatła kro­kach ze­garakro­kach ze­gara zmie­rzającychze­gara zmie­rzających do nie wiadomozmie­rzających do nie wiadomo snachdo nie wiadomo snach nadsnach nad ra­nemnad ra­nem niedobudzonychra­nem niedobudzonych codzien­nychniedobudzonych codzien­nych powinnościachcodzien­nych powinnościach win­nychpowinnościach win­nych przy­jem­nościachwin­nych przy­jem­nościach przezprzy­jem­nościach przez chwilęprzez chwilę pa­miętajchwilę pa­miętaj o za­pomi­naniupa­miętaj o za­pomi­naniu wo za­pomi­naniu w zielon­ka­wejw zielon­ka­wej to­nizielon­ka­wej to­ni oczuto­ni oczu dos­trzeżonychoczu dos­trzeżonych na skrzyżowa­niudos­trzeżonych na skrzyżowa­niu wczo­rajna skrzyżowa­niu wczo­raj i na wszys­tkiewczo­raj i na wszys­tkie jutra 

w bra­ku zbędnych słów od­dać bez­wied­ne mgnienia ta­necznym kro­kom wiatru chwy­tać roz­biega­ne szepty zbłąka­ne w zielo­nych grzywach półprzy­tom­nych nimf na­siąkają pa­piero­we sumienia by sączyć wczo­raj­sze krople nie­chcianych wspomnień w spo­koj­nym od­dechu dnia krtań przełyka znośniej chwile łagodząc spląta­nie myśli Gdy­by wszys­tkie ka­wałki krzyża znaj­dujące się w różnych kościołach były praw­dzi­we, Pan Nasz nie byłby umęczo­ny na dwóch skrzyżowa­nych bel­kach, ale na całym lesie.I w na­pomi­naniu zacho­waj roz­wagę i nie po­suwaj się za da­leko, pa­miętając, że przy zbyt gor­li­wym czyszcze­niu z rdzy naczy­nie może pęknąć.Często spo­tyka­ny błąd po­lega na ok­reśla­niu niższych rang ma­gicznych mianem „magów spod płotu”. Ma­gia płoto­wa, czy raczej żywopłoto­wa, to po­ważana, wys­pecja­lizo­wana gałąź ma­gii ogólnej, przy­ciągająca zwyk­le ludzi mil­czących, za­myślo­nych, o skłon­nościach druidys­tycznych i zdol­nościach do ar­tystyczne­go strzyżenia krzewów.Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze..