Przez dro­gi cier­pkie, da­lekie i gorzkie po coś tu do nas przyszedł, boże czy człowieku? 


przez-dro­gi-cier­pkie-da­lekie-i gorzkie-po-coś- do nas-przyszedł-boże-czy-człowieku 
krzysztof kamil baczyńskiprzezdro­gicier­pkieda­lekiei gorzkiepocośtu do nasprzyszedłbożeczyczłowieku przez dro­gidro­gi cier­pkieda­lekie i gorzkiei gorzkie popo coścoś tu do nastu do nas przyszedłboże czyprzez dro­gi cier­pkieda­lekie i gorzkie poi gorzkie po cośpo coś tu do nascoś tu do nas przyszedłda­lekie i gorzkie po cośi gorzkie po coś tu do naspo coś tu do nas przyszedłda­lekie i gorzkie po coś tu do nasi gorzkie po coś tu do nas przyszedł

Dro­gi Boże, Przez cały dzi­siej­szy dzień do tej po­ry postępuję jak na­leży. Nie złościłem się, nie byłem chci­wy, złośli­wy, sa­molub­ny, zaz­dros­ny ani uszczyp­li­wy, nic jeszcze nie wy­piłem ani nie faj­czyłem. Na­wet ani ra­zu nie skłamałem. Jes­tem Ci za to bar­dzo wdzięczny. Ale dro­gi Boże, za chwilę za­mie­rzam wstać z łóżka i od tej po­ry bar­dzo będę pot­rze­bował Two­jej pomocy.I było w niej coś: ko­biece, nieu­chwyt­ne, da­lekie...Coś, co trze­ba chwy­tać pazurami! Co to za dur­ny in­styn­kt każe ludziom zaw­sze ocze­kiwać, że coś się sta­nie? Wys­tar­czy tyl­ko zacząć his­to­rię o ja­kimś człowieku czy o psie, a coś ko­nie­cznie mu­si się stać.Nabożny szacunek, zdumienie i radość kryją się gdzieś na strychu umysłu każdego człowieka i nie trzeba wiele wysiłku, żeby je odkryć. I często Boże Narodzenie zaskakuje nas, czy przychodzi do nas w grudniu, czy pod koniec sierpnia.Bo­gaci czy bied­ni, ludzie mar­twią się o pieniądze; cier­pią przez ubóstwo i cier­pią przez bo­gac­two. Po­nieważ ich życiem kieru­je chci­wość, prze­to nig­dy nie są za­dowo­leni ani usatysfakcjonowani.Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku.