Przy­ciągam ludzi, Po­ranionych, Złama­nych, Rozbitych, Bo sam, Jestem, Ta­ki sam.


przy­ągam-ludzi-po­ranionych-złama­nych-rozbitych-bo-sam-jestem-ta­ki-sam
astermoniusprzy­ciągamludzipo­ranionychzłama­nychrozbitychbosamjestemta­kisamprzy­ciągam ludzibo samta­ki sam

Za­pamiętaj mnie człowieku, Jam jest pi­sarz i poeta. Sam­cem al­fa ja nie jestem, Bliżej mi do sam­ca beta. -Ivo Vuco- Dowcipny i kulturalny jestem sam.Najbliższy jestem sam sobie.Na­wet gdy­by nie było żad­nych in­nych do­wodów, sam kciuk prze­konałby mnie o is­tnieniu Boga.Roz­ma­zana pla­ma - sam dość często od­noszę wrażenie, że nią jestem.