Przy­bywa wios­ny w ser­cu kocha­nym ...


przy­bywa-wios­ny-w ser­cu-kocha­nym
cykamprzy­bywawios­nyw ser­cukocha­nymprzy­bywa wios­nywios­ny w ser­cuw ser­cu kocha­nymkocha­nymprzy­bywa wios­ny w ser­cuwios­ny w ser­cu kocha­nymw ser­cu kocha­nymprzy­bywa wios­ny w ser­cu kocha­nymwios­ny w ser­cu kocha­nymprzy­bywa wios­ny w ser­cu kocha­nym

Obojętnie w kim człowiek za­kocha się pier­wszą miłością- nie po­kocha, ale właśnie za­kocha się- ten ktoś zaw­sze w końcu go rozzłości, bo nie można zacho­wywać się wo­bec niego rozsądnie. Możesz osied­lić się w zu­pełnie in­nym miej­scu, możesz być szczęśli­wy, ale ten, kto odeb­rał ci ser­ce, po­siada os­ta­teczną przewagę.Siedzę przy stole W tym rodzin­nym gronie Ser­ce me płonie Gdy w Twym ser­cu ra­dość stoi, za­raz miłość się os­woi, gdy w Twej duszy wios­na trwa, świat wo­koło na cyt­rze gra. Choć cza­sem nad Tobą roz­kwitną czar­ne chmury, przy­wołuj w myślach zgłos­ki będące tu, u góry:) W Czar­cim Prądzie nie ma la­dacznic, a przy­naj­mniej ta­kich, które się za nie uważają, choć nig­dy nie bra­kowało tu ko­biet ok­reślających się, jeśli ktoś upiera się przy dokład­nej od­po­wie­dzi, ja­ko in­tensyw­nie zamężne. Jed­ne­go męża mają na tym stat­ku, który przy­bywa do brze­gu co pół ro­ku, dru­giego na in­nym, zja­wiającym się por­cie na miesiąc, co dziewięć miesięcy.Być za­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach.His­to­rię uszlachet­niają nasze ser­ca kocha­nie, dla­tego sta­rość przy To­bie jest najpiękniejsza.