Przy­jaźń - ty­le teorii i słów na ok­reśle­nie jej is­tnieje, a jed­nak tyl­ko te naj­praw­dziw­sze uczu­cia po­kazują, że i tak nic nie jest w sta­nie za­mieścić jej wiel­kiego wy­miaru w tekście.


przy­jaźń- ty­-teorii-i słów-na ok­reś­nie-jej-is­tnieje-a jed­nak-tyl­ko-te naj­praw­dziw­sze-uczu­cia-po­kazują-że i tak
devinprzy­jaźń ty­leteoriii słówna ok­reśle­niejejis­tniejea jed­naktyl­kote naj­praw­dziw­szeuczu­ciapo­kazująże i taknicnie jest w sta­nieza­mieścićwiel­kiegowy­miaruw tekście ty­le teoriiteorii i słówi słów na ok­reśle­niena ok­reśle­nie jejjej is­tniejea jed­nak tyl­kotyl­ko te naj­praw­dziw­szete naj­praw­dziw­sze uczu­ciauczu­cia po­kazująże i tak nicnic nie jest w sta­nienie jest w sta­nie za­mieścićza­mieścić jejjej wiel­kiegowiel­kiego wy­miaruwy­miaru w tekście ty­le teorii i słówteorii i słów na ok­reśle­niei słów na ok­reśle­nie jejna ok­reśle­nie jej is­tniejea jed­nak tyl­ko te naj­praw­dziw­szetyl­ko te naj­praw­dziw­sze uczu­ciate naj­praw­dziw­sze uczu­cia po­kazująże i tak nic nie jest w sta­nienic nie jest w sta­nie za­mieścićnie jest w sta­nie za­mieścić jejza­mieścić jej wiel­kiegojej wiel­kiego wy­miaruwiel­kiego wy­miaru w tekście

 ''przy­jaźń-poz­naję-po tym-że nic-nie może-jej-za­wieść-a praw­dziwą-miłość-po tym-że nic-nie może-jej-zniszczyć''