Przy­jaźń jest chy­ba naj­większym da­rem, ja­ki mądrość może ofiaro­wać, aby uczy­nić szczęśli­wym całe życie.


przy­jaźń-jest chy­ba-naj­większym-da­rem-ja­ki-mądrość-może-ofiaro­wać-aby uczy­ć-szczęśli­wym-całe-życie
epikurprzy­jaźńjest chy­banaj­większymda­remja­kimądrośćmożeofiaro­waćaby uczy­nićszczęśli­wymcałeżycieprzy­jaźń jest chy­bajest chy­ba naj­większymnaj­większym da­remja­ki mądrośćmądrość możemoże ofiaro­waćaby uczy­nić szczęśli­wymszczęśli­wym całecałe życieprzy­jaźń jest chy­ba naj­większymjest chy­ba naj­większym da­remja­ki mądrość możemądrość może ofiaro­waćaby uczy­nić szczęśli­wym całeszczęśli­wym całe życieprzy­jaźń jest chy­ba naj­większym da­remja­ki mądrość może ofiaro­waćaby uczy­nić szczęśli­wym całe życie

Przy­jaźń jest naj­piękniej­szym ze wszys­tkich pre­zentów, ja­kimi możemy zos­tać ob­da­rowa­ni aby szczęśli­wie uk­ształto­wać swo­je życie.I znów to się dzieje, znów zos­ta­je sa­ma a ty­le poświęci­lam.Naj­pierw by­liśmy wszys­cy szczęśli­wi ale oni nie wie­dzieli tak nap­rawdę nic o mnie , do­piero gdy poz­na­li prawdę pożuci­li jak zbi­tego psa (Ku*wa!!). Te­raz wiem że przy­jaźń to jed­na wiel­ka stra­ta po­maga chwi­lowo póżniej tyl­ko ra­ni, chy­ba że to ze mną jest coś złego. Przy­jaźń nie jest stworzo­na dla mnie Uczy­nić ko­goś szczęśli­wym – to jak­by je­go życie pom­nożyć i pogłębić.Na­wet cień przy­jaciela star­czy, aby uczy­nić człowieka szczęśli­wym. Przy­jaciół nie po­zys­kuj lek­ko­myślnie, a tych, których po­zys­kałeś, lek­ko­myślnie nie porzucaj.Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym.Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.