Przy­jaźń po­lega na tym, także na tym, że nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznych zgryzot.


przy­jaźń-po­lega-na tym-także-na tym-że nie ­tar­cza ę-przy­jaciołom-zby­tecznych-zgryzot
jerzy pilchprzy­jaźńpo­legana tymtakżeże nie dos­tar­cza sięprzy­jaciołomzby­tecznychzgryzotprzy­jaźń po­legapo­lega na tymtakże na tymże nie dos­tar­cza się przy­jaciołomprzy­jaciołom zby­tecznychzby­tecznych zgryzotprzy­jaźń po­lega na tymże nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznychprzy­jaciołom zby­tecznych zgryzotże nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznych zgryzot

Praw­dzi­wa przy­jaźń to dos­ko­nała har­mo­nia te­go, co ludzkie z tym, co boskie.Świat uparł się przy pojęciach NA PRAWO i NA LEWO, zapominając przy tym, że istnieje także w GÓRZE i NA DOLE.-Ta­to, na czym po­lega praw­dzi­wa przyjaźń?- -Ach syn­ku... Po­lega na tym, że przy­jaciel wy­korzys­tu­je ciebie, a ty jego.Dos­ko­nała przy­jaźń jest niepodziel­na, czy­li każdy od­da­je się przy­jacielo­wi tak całko­wicie, iż nic mu nie zos­ta­je na pos­tron­ne związki.Sko­ro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje się być ta­ka dob­ra, bez zaz­drości, bez niepot­rzeb­nych zgrzytów, pełna wy­rozu­miałości, rozmów na każdy te­mat.. To czy war­to to psuć i szu­kać na siłę gdzieś w tym miłości? Wychodzę z założenia, że w ogóle przy­jaźń jest lep­sza od miłości.wie­dza tra­fia do tłumu na ty­le na ile jest konkretna, do przy­jaciół na chwilę - na chwilę zastanowienia, i dob­rze ... przy­jaciołom trze­ba zos­ta­wić furtkę czy te­go chcą czy nie - jak zro­zumieją ok, jak nie ... ... da­lej się żyje ale cza­sem z in­ny­mi priorytetami...