Przy­jaźń to roz­legła przes­trzeń, która pro­wadzi do jedności.


przy­jaźń-to roz­legła-przes­trzeń-która-pro­wadzi-do jednoś
piotr augustyn falińskiprzy­jaźńto roz­ległaprzes­trzeńktórapro­wadzido jednościprzy­jaźń to roz­ległato roz­legła przes­trzeńktóra pro­wadzipro­wadzi do jednościprzy­jaźń to roz­legła przes­trzeńktóra pro­wadzi do jedności

Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli.Brak prze­mocy pro­wadzi do naj­wyższej ety­ki, która jest ce­lem całej ewo­luc­ji. Dopóki nie przes­ta­niemy krzyw­dzić in­nych żywych stworzeń, ciągle będziemy dzikusami.Wy­raźniej niż kiedy­kol­wiek ludzkość stoi dziś na roz­drożu. Jed­na dro­ga pro­wadzi w roz­pacz i skrajną bez­nadziej­ność, dru­ga w to­tal­ne unicestwienie.Człowiek mu­si za wszelką cenę po­konać gra­witację Ziemi i mieć w re­zer­wie przes­trzeń, przy­naj­mniej, Układu Słonecznego.In­tuic­ja jest nieświadomą in­te­ligen­cją, która pro­wadzi do wie­dzy bez ro­zumo­wania lub wnioskowania.