Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni.


przy­jaźń-to słowoktóre-od dziś-dla-mnie-nie is­tniejenie- go-poszło-so­bie-uciekło-lub nig­dy-go nie było-i już
klaudiiprzy­jaźńto słowoktóreod dziśdlamnienie is­tniejeniema goposzłoso­bieuciekłolub nig­dygo nie byłoi jużnie będziea to co byłoni­bytą przy­jaźniąto tyl­koudrękamo­jegożyciażekiedyśbyłofaj­niejes­temsa­mawczo­rajdziśi zaw­szebezprzyjaźniod dziś dladla mnieposzło so­bieuciekłolub nig­dylub nig­dy go nie byłogo nie było i jużi już nie będzienie będzie a to co byłoa to co było ni­byni­by tą przy­jaźniątą przy­jaźnią to tyl­koto tyl­ko udrękaudręka dladla mo­jegokiedyś byłobyło faj­niejes­tem sa­masa­ma wczo­rajdziś i zaw­szebez przyjaźniod dziś dla mnieuciekło lub nig­dylub nig­dy go nie byłolub nig­dy go nie było i jużgo nie było i już nie będziei już nie będzie a to co byłonie będzie a to co było ni­bya to co było ni­by tą przy­jaźniąni­by tą przy­jaźnią to tyl­kotą przy­jaźnią to tyl­ko udrękato tyl­ko udręka dlaudręka dla mo­jegokiedyś było faj­niejes­tem sa­ma wczo­raj

W twoich oczach widzę to dziec­ko, które od ra­zu pokochałeś i słyszę w duszy każde słowo, które wypowiadałeś, kiedy ja, nie pot­ra­fiłam Ci odpowiedzieć. Te­raz jes­tem już duża i chcę Ci powiedzieć. Ta­to, to Ty trzy­masz mnie przy życiu. Nie ważne jak da­leko będę, ono zaw­sze bi­je dla Ciebie.Ja... Jes­tem jedną z tych, które przy­wiązują się do jed­ne­go miłego słowa. Ta, która zaw­sze wszys­tko wyol­brzy­mia. Za­leży mi na in­nych o wiele bar­dziej, niż ja kiedy­kol­wiek znaczyłam dla nich. Ro­bię so­bie nadzieję, a po­tem płaczę. Sta­ram się tyl­ko, żeby nikt nie zauważył te­go, że jes­tem smut­na. Często się śmieję bo kocham to. Ta­ka już jes­tem. Cho­ler­nie wrażli­wa i wesoła...Próbo­wałam so­bie dziś wyob­ra­zić, że wca­le go nie poz­nałam. Że go nie było, nie ma i nie będzie. Naj­bar­dziej za­bolało „nie będzie”. Pew­nie dla­tego, że to aku­rat prawda.Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze..W ogóle nie myślę o tym, co będzie jut­ro, ani o tym, co było wczo­raj. Nie myślę na­wet o tym, co zdarzy się za dziesięć mi­nut. Dla mnie is­tnieje tyl­ko ta chwi­la. Jeśli jest dob­ra, skar­bie, to czuję się szczęśli­wa. A jeśli kiep­ska, jak choćby pod­czas czy­tania te­go spra­woz­da­nia, po pros­tu cze­kam, aż prze­minie. Każdą chwilę trak­tuję odrębnie. I ty też po­win­naś się te­go nauczyć.Wszys­tko jest po coś. Przy­naj­mniej w moim życiu. A jeśli te­raz nie wiem po co, to nie znaczy, że nig­dy się te­go nie do­wiem. A jak się do­wiem, to wówczas już będę ro­zumiała, że tak właśnie miało być i to było dla mnie dob­re, choć kiedyś wy­dawało mi się złe.