Przy­jaźń to sub­telna roz­kosz szlachet­nych dusz.


przy­jaźń-to sub­telna-roz­kosz-szlachet­nych-dusz
safonaprzy­jaźńto sub­telnaroz­koszszlachet­nychduszprzy­jaźń to sub­telnato sub­telna roz­koszroz­kosz szlachet­nychszlachet­nych duszprzy­jaźń to sub­telna roz­koszto sub­telna roz­kosz szlachet­nychroz­kosz szlachet­nych duszprzy­jaźń to sub­telna roz­kosz szlachet­nychto sub­telna roz­kosz szlachet­nych duszprzy­jaźń to sub­telna roz­kosz szlachet­nych dusz

Przy­jaźń jest sub­telną roz­koszą szlachet­nych dusz.Czym jest przy­jaźń...?? Związkiem dwóch dusz i samotności?? Być może naj­większy to pa­radoks kochania, Gdy w niej – pa­nuje roz­kosz, w nim – roz­kosz panowania...Kosz czer­wo­nych róż Za­suszo­ne pachną wciąż Echo zaślubin Krys­ty­na Sz. 05.10.2014r.Szlachet­ne cechy is­tnieją nap­rawdę u szlachet­nych ludzi.Tak krótko to trwa. Tak szyb­ko się kończy. Nie mam cza­su w trak­cie czuć, muszę szyb­ko za­pamięty­wać, aby po­tem móc już w sa­mot­ności wszys­tko po­woli so­bie przy­pomi­nać i każdą chwilę wydłużać we wspom­nieniach o odczuwanie. Roz­kosz, czułość, tros­ka, przy­jaźń te­go pot­rze­buję, te­go pragnę za tym tęsknię do bólu, do gra­nic wytrzymałości. Nie pot­rze­buję spełnienia i miłości, jeśli istnieje.