Przy­jaźń za­war­ta w dzieciństwie to je­dyne, co nie umiera wcześniej niż my.


przy­jaźń-za­war­-w dzieciństwie-to ­dyne-co nie umiera-wcześniej-ż-my
henryk mannprzy­jaźńza­war­taw dzieciństwieto je­dyneco nie umierawcześniejniżmyprzy­jaźń za­war­taza­war­ta w dzieciństwiew dzieciństwie to je­dyneco nie umiera wcześniejwcześniej niżniż myprzy­jaźń za­war­ta w dzieciństwieza­war­ta w dzieciństwie to je­dyneco nie umiera wcześniej niżwcześniej niż myprzy­jaźń za­war­ta w dzieciństwie to je­dyneco nie umiera wcześniej niż my

Przyjaźń zawarta w dzieciństwie to jedyne, co nie umiera wcześniej niż my. -Henryk Mann
przyjaźń-zawarta-w-dzieciństwie-to-jedyne-co-nie-umiera-wcześniej-ż-my
Gdy zniszczy­my miłość i przy­jaźń, cóż war­tościowe­go pozostanie?  -George David Hume
gdy-zniszczy­my-miłość-i przy­jaźń-cóż-war­tościowe­go-pozostanie