Przy­jaciel, które­go tra­cisz, nig­dy nie był twoim przy­jacielem. Był uzur­pa­torem przyjaźni.


przy­jaciel-które­go-tra­cisz-nig­dy-nie był-twoim-przy­jacielem-był uzur­pa­torem-przyjaź
kuba wojewódzkiprzy­jacielktóre­gotra­cisznig­dynie byłtwoimprzy­jacielembył uzur­pa­toremprzyjaźniktóre­go tra­cisznig­dy nie byłnie był twoimtwoim przy­jacielembył uzur­pa­torem przyjaźninig­dy nie był twoimnie był twoim przy­jacielemnig­dy nie był twoim przy­jacielem

` Gdy Twój przy­jaciel jest smut­ny, Ty auto­matycznie tra­cisz dob­ry hu­mor ...Jeśli tra­cisz pieniądze, nic nie tra­cisz. Jeśli tra­cisz zdro­wie, coś tra­cisz. Jeśli tra­cisz spokój, tra­cisz wszystko.Był jak spa­dająca gwiazda... Był jak diament... Był jak sen, z które­go nie chciałam się obudzić... Był cudowny... Był na chwilę... Szko­da tyl­ko, że BYŁ a nie JEST...Był przy­jacielem, który zmieni się we wro­ga, aby po­zos­tać przyjacielem.Przy­jaciel, dla które­go mu­sisz się zme­niać nie jest twoim przyjacielem.