Przy­jaciel mężczyz­na to ktoś z tych sa­mych koszar, ko­bieta zaś - z dru­giej stro­ny li­nii frontu.


przy­jaciel-mężczyz­na-to ktoś-z tych-­mych-koszar-ko­bieta-zaś- z dru­giej-stro­ny-li­nii-frontu
nikita siergiejewicz michałkowprzy­jacielmężczyz­nato ktośz tychsa­mychkoszarko­bietazaś z dru­giejstro­nyli­niifrontuprzy­jaciel mężczyz­namężczyz­na to ktośto ktoś z tychz tych sa­mychsa­mych koszarko­bieta zaś z dru­giej stro­nystro­ny li­niili­nii frontuprzy­jaciel mężczyz­na to ktośmężczyz­na to ktoś z tychto ktoś z tych sa­mychz tych sa­mych koszar z dru­giej stro­ny li­niistro­ny li­nii frontuprzy­jaciel mężczyz­na to ktoś z tychmężczyz­na to ktoś z tych sa­mychto ktoś z tych sa­mych koszar z dru­giej stro­ny li­nii frontuprzy­jaciel mężczyz­na to ktoś z tych sa­mychmężczyz­na to ktoś z tych sa­mych koszar

Widziałem wczo­raj ko­bietę siedzącą między dwo­ma mężczyz­na­mi na mar­mu­rowych scho­dach świątyni. Z jed­nej stro­ny twarz jej była całkiem bla­da, z dru­giej zarumieniona.Życie można porównać do wo­dos­pa­du, np. ta­ki Niaga­ra, można podzi­wiać z jed­nej stro­ny, lub poczuć je­go żywioł z dru­giej, co nie wyk­lucza obu. Różni­ce są przy źródle.' z jed­nej stro­ny bra­wa, z dru­giej lis­ty gończe.. ' P.R Po dru­giej stro­nie chmur zaw­sze jest czys­te niebo.poczekam na dru­giej stro­nie rzeki pot­rze­buję tylko zam­knąć oczy wziąć głębo­ki oddech czuć zim­no znad wód przejście najtrudniejsze bez powrotu bez pewności czy jest dru­gi brzeg Z jed­nej stro­ny chcieli czuć tę blis­kość. Z dru­giej pro­sili Bo­ga, aby wyz­wo­lił ich z te­go pragnienia.