Przy­jaciel to człowiek, który wie wszys­tko o to­bie i wciąż cię lubi.


przy­jaciel-to człowiek-który-wie-wszys­tko-o to­bie-i wciąż-ę-lubi
elbert hubbardprzy­jacielto człowiekktórywiewszys­tkoo to­biei wciążcięlubiprzy­jaciel to człowiekktóry wiewie wszys­tkowszys­tko o to­bieo to­bie i wciążi wciąż cięcię lubiktóry wie wszys­tkowie wszys­tko o to­biewszys­tko o to­bie i wciążo to­bie i wciąż cięi wciąż cię lubiktóry wie wszys­tko o to­biewie wszys­tko o to­bie i wciążwszys­tko o to­bie i wciąż cięo to­bie i wciąż cię lubiktóry wie wszys­tko o to­bie i wciążwie wszys­tko o to­bie i wciąż cięwszys­tko o to­bie i wciąż cię lubi

To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie Boże, ile ja bym dała, żeby Cię dot­knąć. Tak nie­chcący dot­knąć. I przy­tulic na po­zeg­na­nie. I po­całować w czoło w geście opiekun­czym. Wszys­tko, wszys­tko od­dam. Za­bieraj­cie ludzie wszys­tko, na­wet mo­je sta­tuet­ki i me­dale. Ty zastępu­jesz mi całą gablotę.Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'.Przy­jaciel - człowiek, który szkodzi ci całkiem bezinteresownie.Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo !