Przy­jacielo­wi chwalące­mu i niep­rzy­jacielo­wi ga­niące­mu nie na­leży we wszys­tko wierzyć.


przy­jacielo­wi-chwalą­mu-i niep­rzy­jacielo­wi-ga­ą­mu-nie na­ży-we wszys­tko-wierzyć
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)przy­jacielo­wichwalące­mui niep­rzy­jacielo­wiga­niące­munie na­leżywe wszys­tkowierzyćprzy­jacielo­wi chwalące­muchwalące­mu i niep­rzy­jacielo­wii niep­rzy­jacielo­wi ga­niące­muga­niące­mu nie na­leżynie na­leży we wszys­tkowe wszys­tko wierzyćprzy­jacielo­wi chwalące­mu i niep­rzy­jacielo­wichwalące­mu i niep­rzy­jacielo­wi ga­niące­mui niep­rzy­jacielo­wi ga­niące­mu nie na­leżyga­niące­mu nie na­leży we wszys­tkonie na­leży we wszys­tko wierzyćprzy­jacielo­wi chwalące­mu i niep­rzy­jacielo­wi ga­niące­muchwalące­mu i niep­rzy­jacielo­wi ga­niące­mu nie na­leżyi niep­rzy­jacielo­wi ga­niące­mu nie na­leży we wszys­tkoga­niące­mu nie na­leży we wszys­tko wierzyćprzy­jacielo­wi chwalące­mu i niep­rzy­jacielo­wi ga­niące­mu nie na­leżychwalące­mu i niep­rzy­jacielo­wi ga­niące­mu nie na­leży we wszys­tkoi niep­rzy­jacielo­wi ga­niące­mu nie na­leży we wszys­tko wierzyć

Dos­ko­nała przy­jaźń jest niepodziel­na, czy­li każdy od­da­je się przy­jacielo­wi tak całko­wicie, iż nic mu nie zos­ta­je na pos­tron­ne związki.Wzrusze­nie- gdy mi­mo re­gular­nych krzywd które wyrządzasz przy­jacielo­wi on Ci mówi: i tak Cię kocham.Przy­jaciel, przy­jacielo­wi wrogi Obo­je so­bie pod­sta­wiają nogi Do te­go pieniędzy so­bie nie pożyczają Bo udają, że ich nie mają A naj­lep­sze w tym jest to Że ten świat to co­raz większe zło Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje.Choć sam się zemściłem, do­konać zem­sty przy­jacielo­wi nie poz­wo­liłem. Za­pyta­ny cze­mu ja mogłem a on nie, od­parłem: Ja zro­biłem to bez złości, bez niena­wiści, zem­sty do­konałem dla spra­wied­li­wości. Ty tak potrafisz?