Przy­jacielu mój, nie jes­teś moim przy­jacielem, lecz cóż ro­bić, byś to pojął? Mo­ja dro­ga nie jest twoją drogą, choć wędru­jemy nią ra­zem - ra­mię w ramię.


przy­jacielu-mój-nie jes­teś-moim-przy­jacielem-lecz-cóż-ro­bić-byś-to pojął-mo­ja-dro­ga-nie jest twoją-drogą-choć-wędru­jemy
g » khalil gibran » szaleniecprzy­jacielumójnie jes­teśmoimprzy­jacielemleczcóżro­bićbyśto pojąłmo­jadro­ganie jest twojądrogąchoćwędru­jemyniąra­zem ra­mięw ramięprzy­jacielu mójnie jes­teś moimmoim przy­jacielemlecz cóżcóż ro­bićbyś to pojąłmo­ja dro­gadro­ga nie jest twojąnie jest twoją drogąchoć wędru­jemywędru­jemy niąnią ra­zem ra­mię w ramięnie jes­teś moim przy­jacielemlecz cóż ro­bićmo­ja dro­ga nie jest twojądro­ga nie jest twoją drogąchoć wędru­jemy niąwędru­jemy nią ra­zem

Jes­teś przy­jacielem, po­nieważ jes­teś węzłem, który łączy, lecz nie zniewala.Jeśli jes­teś moim przy­jacielem to dlacze­go mnie okłamu­jesz ? Noc szep­ce mi, że jes­teś dob­rym przy­jacielem, że po­możesz w wal­ce ze smutkiem, że ra­zem wyg­ra­my ze strachem. Roz­po­wiada o twych za­letach, Mówi że każdy człowiek w po­goni za Tobą trwa. Noc szep­ce mi, że zwą Cię szczęściem. Up­rzej­me gwiaz­dy na prośbę nocy Oświet­lają Ci drogę do mo­jego serca. Noc szep­ce mi, że jes­teś już blis­ko. Czu­je Twój od­dech, Wiem także o uśmie­chu na Twoich ustach. Czekam, Aż położysz się obok. Cze­kam, Na przy­tule­nie radości Mo­ja dro­ga przyjaciółko, ty­le mam Ci do opo­wie­dze­nia,ty­le do po­kaza­nia no­wego w moim zy­ciu... Daw­no nie roz­ma­wiałyśmy... Myślałam,wręcz czułam,że po­godziłam sie ze stratą Ciebie,że nie bra­kuje mi godzin,ja­kie ze sobą spędzałyśmy... Jed­nak... my­liłam się. Czuję,że wra­casz,kiedy jes­tem sa­mot­na,kiedy tak mi źle... Chcę Cię zno­wu obok siebie,lecz... Mo­ja dro­ga przy­jaciółko,prosze... zos­taw mnie...Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze