Przy­naj­mniej w dzie­dzi­nie uczuć nie na­leży za­dowa­lać się popłuczynami.


przy­naj­mniej-w dzie­dzi­nie-uczuć-nie na­ży-za­dowa­ć ę-popłuczynami
francis scott fitzgeraldprzy­naj­mniejw dzie­dzi­nieuczućnie na­leżyza­dowa­lać siępopłuczynamiprzy­naj­mniej w dzie­dzi­niew dzie­dzi­nie uczućuczuć nie na­leżynie na­leży za­dowa­lać sięza­dowa­lać się popłuczynamiprzy­naj­mniej w dzie­dzi­nie uczućw dzie­dzi­nie uczuć nie na­leżyuczuć nie na­leży za­dowa­lać sięnie na­leży za­dowa­lać się popłuczynamiprzy­naj­mniej w dzie­dzi­nie uczuć nie na­leżyw dzie­dzi­nie uczuć nie na­leży za­dowa­lać sięuczuć nie na­leży za­dowa­lać się popłuczynamiprzy­naj­mniej w dzie­dzi­nie uczuć nie na­leży za­dowa­lać sięw dzie­dzi­nie uczuć nie na­leży za­dowa­lać się popłuczynami

Chłód zmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać się głowie.Na­leży być pew­nym przy­naj­mniej swoich wątpliwości.W Czar­cim Prądzie nie ma la­dacznic, a przy­naj­mniej ta­kich, które się za nie uważają, choć nig­dy nie bra­kowało tu ko­biet ok­reślających się, jeśli ktoś upiera się przy dokład­nej od­po­wie­dzi, ja­ko in­tensyw­nie zamężne. Jed­ne­go męża mają na tym stat­ku, który przy­bywa do brze­gu co pół ro­ku, dru­giego na in­nym, zja­wiającym się por­cie na miesiąc, co dziewięć miesięcy.Nie kieruj się w życiu pot­rzebą za­dowo­lenia wszys­tkich dookoła Ciebie. Gdy na­wet Ci się uda - nie będziesz szczęśli­wy. Życie jest zbyt krótkie by za­dowa­lać in­nych. To ty jes­teś naj­ważniej­szą osobą w swoim życiu i tak niech zostanie.Wiesz, co jest tu­taj pot­rzeb­ne nau­czy­cielo­wi fi­lozo­fii? Trze­ba kłamać. Z jak naj­większą szyb­kością zarzu­cać młodych słowa­mi bez znacze­nia, za­myślać się, gdy się nie zna od­po­wie­dzi, pap­lać bzdu­ry i przy­pisy­wać je daw­nym stoikom.Tak nap­rawdę dla żad­ne­go prob­le­mu nie ma po pros­tu dwóch od­po­wie­dzi, niemal zaw­sze znaj­dzie się ich przedział, a