Przy­padek jest spo­sobem, ja­kim Bóg ano­nimo­wo do­konu­je swych niewy­baczal­nych złośliwości.


przy­padek-jest spo­sobem-ja­kim-bóg-ano­nimo­wo-do­konu­-swych-niewy­baczal­nych-złośliwoś
michal vieweghprzy­padekjest spo­sobemja­kimbógano­nimo­wodo­konu­jeswychniewy­baczal­nychzłośliwościprzy­padek jest spo­sobemja­kim bógbóg ano­nimo­woano­nimo­wo do­konu­jedo­konu­je swychswych niewy­baczal­nychniewy­baczal­nych złośliwościja­kim bóg ano­nimo­wobóg ano­nimo­wo do­konu­jeano­nimo­wo do­konu­je swychdo­konu­je swych niewy­baczal­nychswych niewy­baczal­nych złośliwościja­kim bóg ano­nimo­wo do­konu­jebóg ano­nimo­wo do­konu­je swychano­nimo­wo do­konu­je swych niewy­baczal­nychdo­konu­je swych niewy­baczal­nych złośliwościja­kim bóg ano­nimo­wo do­konu­je swychbóg ano­nimo­wo do­konu­je swych niewy­baczal­nychano­nimo­wo do­konu­je swych niewy­baczal­nych złośliwości

Ja­kim spo­sobem prze­konać się, czy się nie jest po pros­tu obłud­nym ka­boty­nem? Właśnie to naj­gor­sze, że ta­kiego spo­sobu nie ma. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
ja­kim-spo­sobem-prze­konać-ę-czy ę-nie jest po pros­-obłud­nym-ka­boty­nem-właśnie-to naj­gor­sze-że ­kiego-spo­sobu-nie 
Le­piej być słyn­nym pi­jakiem, niż ano­nimo­wym alkoholikiem. -Janusz Leon Wiśniewski
le­piej-być-słyn­nym-pi­jakiem-ż-ano­nimo­wym-alkoholikiem
`Wys­tar­czy po­wie­dzieć ANO­NIMO­WO by każdy stał się odważniejszy. -bluecaffe
`wys­tar­czy-po­wie­dzieć-ano­nimo­wo-by każdy-stał ę-odważniejszy