przy­pomi­nam so­bie każdą chwilę spędzoną z nim Każdy do­tyk, każdy pocałunek Sta­ram przy­pom­nieć so­bie za­pach tytoniu Zaw­sze był nim przesiąknięty Był tak cho­ler­nie arogancki ja­rał trawę i pił niez­liczo­ne ilości alkoholu lecz miał cu­dow­ne serce umiał kochać całym sobą jak nikt inny 


przy­pomi­nam-so­bie-każdą-chwilę-spędzoną-z nim-każdy-do­tyk-każdy-pocałunek-sta­ram-przy­pom­nieć-so­bie-za­pach-tytoniu-zaw­sze
chocolat122przy­pomi­namso­biekażdąchwilęspędzonąz nimkażdydo­tykkażdypocałuneksta­ramprzy­pom­niećza­pachtytoniuzaw­szebyłnimprzesiąkniętybyłtakcho­ler­niearoganckija­rałtrawęi piłniez­liczo­neilościalkoholuleczmiałcu­dow­neserceumiałkochaćcałymsobąjakniktinny przy­pomi­nam so­bieso­bie każdąkażdą chwilęchwilę spędzonąspędzoną z nimz nim każdykażdy do­tykkażdy pocałunekpocałunek sta­ramsta­ram przy­pom­niećprzy­pom­nieć so­bieso­bie za­pachza­pach tytoniutytoniu zaw­szezaw­sze byłbył nimnim przesiąkniętyprzesiąknięty byłbył taktak cho­ler­niecho­ler­nie aroganckiarogancki ja­rałja­rał trawętrawę i piłi pił niez­liczo­neniez­liczo­ne ilościilości alkoholualkoholu leczlecz miałmiał cu­dow­necu­dow­ne serceserce umiałumiał kochaćkochać całymcałym sobąsobą jakjak niktnikt inny przy­pomi­nam so­bie każdąso­bie każdą chwilękażdą chwilę spędzonąchwilę spędzoną z nimspędzoną z nim każdyz nim każdy do­tykkażdy pocałunek sta­rampocałunek sta­ram przy­pom­niećsta­ram przy­pom­nieć so­bieprzy­pom­nieć so­bie za­pachso­bie za­pach tytoniuza­pach tytoniu zaw­szetytoniu zaw­sze byłzaw­sze był nimbył nim przesiąkniętynim przesiąknięty byłprzesiąknięty był takbył tak cho­ler­nietak cho­ler­nie aroganckicho­ler­nie arogancki ja­rałarogancki ja­rał trawęja­rał trawę i piłtrawę i pił niez­liczo­nei pił niez­liczo­ne ilościniez­liczo­ne ilości alkoholuilości alkoholu leczalkoholu lecz miałlecz miał cu­dow­nemiał cu­dow­ne sercecu­dow­ne serce umiałserce umiał kochaćumiał kochać całymkochać całym sobącałym sobą jaksobą jak niktjak nikt inny