Przy­puszczam, że kiedy już roz­waży się wszys­tko na­leżycie, każdy z nas oka­zuje się czyimś psem.


przy­puszczam-że kiedy-już-roz­waży ę-wszys­tko-na­życie-każdy-z nas-oka­zuje ę-czyimś-psem
terry pratchettprzy­puszczamże kiedyjużroz­waży sięwszys­tkona­leżyciekażdyz nasoka­zuje sięczyimśpsemże kiedy jużjuż roz­waży sięroz­waży się wszys­tkowszys­tko na­leżyciekażdy z nasz nas oka­zuje sięoka­zuje się czyimśczyimś psemże kiedy już roz­waży sięjuż roz­waży się wszys­tkoroz­waży się wszys­tko na­leżyciekażdy z nas oka­zuje sięz nas oka­zuje się czyimśoka­zuje się czyimś psemże kiedy już roz­waży się wszys­tkojuż roz­waży się wszys­tko na­leżyciekażdy z nas oka­zuje się czyimśz nas oka­zuje się czyimś psemże kiedy już roz­waży się wszys­tko na­leżyciekażdy z nas oka­zuje się czyimś psem

Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...I wszys­tko zni­ka, rozpływa się jak we mgle I oka­zuje się, że to wszys­tko to był tyl­ko sen Piep­rzyć to wszys­tko... Biorę co mam pod ręką i wychodzę, idę w cholerę. - I wte­dy się budzę i oka­zuje się iż nie jest to baj­ka o piep­rzo­nym włóczy­kiju tyl­ko real­ny świat które­mu nies­te­ty trze­ba sta­wić czoła! Wszys­tko szlag...Ocze­kiwała zaw­sze, że śmierć ma klasę, wszys­tko, co z nią związa­ne, po­win­no być wzniosłe. Tym­cza­sem oka­zuje się, że jest tak sa­mo by­le ja­ka jak życie.Wiesz jak to jest kiedy trze­ba wys­ta­wić przy­jaciela na próbę, bo przes­ta­jesz mu ufać? Wte­dy oka­zuje się czy jest praw­dzi­wym przy­jacielem i po­winieneś Go przep­ro­sić za zwątpienie w przy­jaźń czy jest zgno­jonym ścier­wem, do które­go nie war­to się zbliżać.