Przy­tulę się śnić Dzi­siaj za­piszę ciszę Noc, gwiaz­dy i ty K.A.Sz. 08.10.2015r.


przy­tulę ę-ść-dzi­siaj-za­piszę-ciszę-noc-gwiaz­dy-i ty-kasz-08102015r
crisprzy­tulę sięśnićdzi­siajza­piszęciszęnocgwiaz­dyi tykasz08102015rprzy­tulę się śnićśnić dzi­siajdzi­siaj za­piszęza­piszę ciszęciszę nocgwiaz­dy i typrzy­tulę się śnić dzi­siajśnić dzi­siaj za­piszędzi­siaj za­piszę ciszęza­piszę ciszę nocprzy­tulę się śnić dzi­siaj za­piszęśnić dzi­siaj za­piszę ciszędzi­siaj za­piszę ciszę nocprzy­tulę się śnić dzi­siaj za­piszę ciszęśnić dzi­siaj za­piszę ciszę noc

Noc szep­ce mi, że jes­teś dob­rym przy­jacielem, że po­możesz w wal­ce ze smutkiem, że ra­zem wyg­ra­my ze strachem. Roz­po­wiada o twych za­letach, Mówi że każdy człowiek w po­goni za Tobą trwa. Noc szep­ce mi, że zwą Cię szczęściem. Up­rzej­me gwiaz­dy na prośbę nocy Oświet­lają Ci drogę do mo­jego serca. Noc szep­ce mi, że jes­teś już blis­ko. Czu­je Twój od­dech, Wiem także o uśmie­chu na Twoich ustach. Czekam, Aż położysz się obok. Cze­kam, Na przy­tule­nie radości Miałem ją za ladacznicę Dzi­siaj sprzątam jej piwnicę Wszys­tko się zmieniło Dzi­siaj le­piej jest niż było -Ivo Vuco- Nie wiem co pisać Nie mam dzi­siaj we­ny, więc Piszę by­le co.Kiedyś spoj­rzałam w niebo i tak nag­le, znikąd wy­myśliłam so­bie Ciebie. Dzi­siaj ta gwiaz­da świeci znów...Przy­ciąga nasz wzrok W dzień i noc niebo ma moc Nieziem­sko cudnie K.A.Sz. 29.07.2015r.PILNE! Przy­jedź dzi­siaj, bo ... I już. Czekam!