Przy­tul mnie i ochroń przed złem...tyl­ko przy to­bie mogę czuć się bezpieczna.


przy­tul-mnie-i ochroń-przed-złemtyl­ko-przy-to­bie-mogę-czuć ę-bezpieczna
stokrotka123przy­tulmniei ochrońprzedzłemtyl­koprzyto­biemogęczuć siębezpiecznaprzy­tul mniemnie i ochrońi ochroń przedprzed złemtyl­kozłemtyl­ko przyprzy to­bieto­bie mogęmogę czuć sięczuć się bezpiecznaprzy­tul mnie i ochrońmnie i ochroń przedi ochroń przed złemtyl­koprzed złemtyl­ko przyzłemtyl­ko przy to­bieprzy to­bie mogęto­bie mogę czuć sięmogę czuć się bezpiecznaprzy­tul mnie i ochroń przedmnie i ochroń przed złemtyl­koi ochroń przed złemtyl­ko przyprzed złemtyl­ko przy to­biezłemtyl­ko przy to­bie mogęprzy to­bie mogę czuć sięto­bie mogę czuć się bezpiecznaprzy­tul mnie i ochroń przed złemtyl­komnie i ochroń przed złemtyl­ko przyi ochroń przed złemtyl­ko przy to­bieprzed złemtyl­ko przy to­bie mogęzłemtyl­ko przy to­bie mogę czuć sięprzy to­bie mogę czuć się bezpieczna

przy­tul mnie szczelnie tak ciasno że żad­na blis­kość tej nie pokona nie chcę samotnie z roz­paczy umierać nie chcę być smut­kiem szalona przy­tul mnie szczelnie twarz uj­mij w swe dłonie gdy zim­ny wiatr tar­ga włosami nie pozwól mu tańczyć i zająć to miejsce po­między naszy­mi ciałami Chciałabym przy to­bie być z każdą chwilą łapać od­dech twój za ok­nem ciem­no już chciałabym od­dychać tak by za­pach twój zaw­sze czuć za ok­nem chłod­no już chciałabym blis­ko być per­fum twoich czuć smak za ok­nem świ­ta już chciałabym zno­wu spać bo bez­senność go­ni mnie za ok­nem po­ranek już za­mykam oczy sen go­ni mnie chciałabym... przy ok­nie dziew­czę śpi.Nie zostawiaj mnie, kochany, na pustyni bez Twej dłoni, którą można ścisnąć nocą, Twego głosu, który zbudzi mnie ze snu, Twej miłości, co owinie dzień czułością. Tul mnie, kochany, tul, i powiedz, jaka jestem młoda, i że czas uchroni mnie przed starością.To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie Kiedy mogę zasnąć przy To­bie, od­da­jesz mi cząstkę siebie Da­jesz mi ciepło i spra­wiasz, że czuję się bezpiecznie Wiem, że tej no­cy cze­kają mnie tyl­ko piękne sny A kiedy się budzę, widzę Anioła Da­jesz mi swój uśmiech i blask Do­dajesz sił na walkę z codziennością...