przy­tul mnie szczelnie tak ciasno że żad­na blis­kość tej nie pokona nie chcę samotnie z roz­paczy umierać nie chcę być smut­kiem szalona przy­tul mnie szczelnie twarz uj­mij w swe dłonie gdy zim­ny wiatr tar­ga włosami nie pozwól mu tańczyć i zająć to miejsce po­między naszy­mi ciałami 


przy­tul-mnie-szczelnie-tak-ciasno-że-żad­na-blis­kość-tej nie pokona-nie-chcę-samotnie-z-roz­paczy-umierać-nie-chcę-być-smut­kiem
deszczprzy­tulmnieszczelnietakciasnożeżad­nablis­kośćtej nie pokonaniechcęsamotnieroz­paczyumieraćbyćsmut­kiemszalonatwarzuj­mijw swedłoniegdyzim­nywiatrtar­gawłosamipozwólmu tańczyćzająćto miejscepo­międzynaszy­miciałami przy­tul mniemnie szczelnieszczelnie taktak ciasnociasno żeże żad­nażad­na blis­kośćblis­kość tej nie pokonatej nie pokona nienie chcęchcę samotniesamotnie zz roz­paczyroz­paczy umieraćumierać nienie chcęchcę byćbyć smut­kiemsmut­kiem szalonaszalona przy­tulprzy­tul mniemnie szczelnieszczelnie twarztwarz uj­mijuj­mij w swew swe dłoniedłonie gdygdy zim­nyzim­ny wiatrwiatr tar­gatar­ga włosamiwłosami nienie pozwólpozwól mu tańczyćmu tańczyć ii zająćzająć to miejsceto miejsce po­międzypo­między naszy­minaszy­mi ciałami przy­tul mnie szczelniemnie szczelnie takszczelnie tak ciasnotak ciasno żeciasno że żad­naże żad­na blis­kośćżad­na blis­kość tej nie pokonablis­kość tej nie pokona nietej nie pokona nie chcęnie chcę samotniechcę samotnie zsamotnie z roz­paczyz roz­paczy umieraćroz­paczy umierać nieumierać nie chcęnie chcę byćchcę być smut­kiembyć smut­kiem szalonasmut­kiem szalona przy­tulszalona przy­tul mnieprzy­tul mnie szczelniemnie szczelnie twarzszczelnie twarz uj­mijtwarz uj­mij w sweuj­mij w swe dłoniew swe dłonie gdydłonie gdy zim­nygdy zim­ny wiatrzim­ny wiatr tar­gawiatr tar­ga włosamitar­ga włosami niewłosami nie pozwólnie pozwól mu tańczyćpozwól mu tańczyć imu tańczyć i zająći zająć to miejscezająć to miejsce po­międzyto miejsce po­między naszy­mipo­między naszy­mi ciałami 

Bądź przy mnie tak blisko Jak tyl­ko potrafisz Szczelnie Przy mnie We mnie Zniszcz diabły duchy cienie Zgnieć przestrzeń Zgnieć usta Zgnieć włosy  -Deszcz
bądź-przy-mnie-tak-blisko-jak-tyl­ko-potrafisz-szczelnie-przy-mnie-we-mnie-zniszcz-diabły-duchy-cienie-zgnieć-przestrzeń-zgnieć-usta-zgnieć
Przy­tul mnie i ochroń przed złem...tyl­ko przy to­bie mogę czuć się bezpieczna. -stokrotka123
przy­tul-mnie-i ochroń-przed-złemtyl­ko-przy-to­bie-mogę-czuć ę-bezpieczna