Przy białym wi­nie myśli się o głup­stwach; przy czer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwa; przy szam­pa­nie ro­bi się głupstwa.


przy-białym-wi­nie-myśli ę-o głup­stwach-przy-czer­wo­nym-wi­nie-mówi ę-głup­stwa-przy-szam­pa­nie-ro­bi ę-głupstwa
henri vidalprzybiałymwi­niemyśli sięo głup­stwachprzyczer­wo­nymmówi sięgłup­stwaszam­pa­niero­bi sięgłupstwaprzy białymbiałym wi­niewi­nie myśli sięmyśli się o głup­stwachprzy czer­wo­nymczer­wo­nym wi­niewi­nie mówi sięmówi się głup­stwaprzy szam­pa­nieszam­pa­nie ro­bi sięro­bi się głupstwaprzy białym wi­niebiałym wi­nie myśli sięwi­nie myśli się o głup­stwachprzy czer­wo­nym wi­nieczer­wo­nym wi­nie mówi sięwi­nie mówi się głup­stwaprzy szam­pa­nie ro­bi sięszam­pa­nie ro­bi się głupstwaprzy białym wi­nie myśli siębiałym wi­nie myśli się o głup­stwachprzy czer­wo­nym wi­nie mówi sięczer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwaprzy szam­pa­nie ro­bi się głupstwaprzy białym wi­nie myśli się o głup­stwachprzy czer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwa

Przy białym winie myśli się o głupstwach; przy czerwonym winie mówi się głupstwa; przy szampanie robi się głupstwa. -Henri Vidal
przy-białym-winie-myśli-ę-o-głupstwach-przy-czerwonym-winie-mówi-ę-głupstwa-przy-szampanie-robi-ę-głupstwa
Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście. -Michel Eyquem de Montaigne
każdy-z nas-cza­sem-mówi-głup­stwa-niez­nośne są tyl­ko-głup­stwa-wygłasza­ne-uroczyście
To jest fa­tal­ne,że przy­pad­ko­we głup­stwa po­ciągają za sobą świadome  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
to jest fa­tal­neże-przy­pad­ko­we-głup­stwa-po­ągają-za sobą-świadome 
Jeśli miłość przy nauce to głup­stwo, to nie­chaj sam stanę się głupcem. -Hans-Georg Gadamer
jeśli-miłość-przy-nauce-to głup­stwo-to nie­chaj-sam-stanę ę-głupcem
Błąd jest przy­wile­jem fi­lozofów, tyl­ko głup­cy nie mylą się nigdy. -Sokrates
błąd-jest przy­wile­jem-fi­lozofów-tyl­ko-głup­cy-nie mylą ę-nigdy
Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność. -Sławomir Mrożek
nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko