Przy niej miałem siłę by być sil­nym dla niej.


przy-niej-miałem-łę-by być-sil­nym-dla-niej
silvidianprzyniejmiałemsiłęby byćsil­nymdlaniejprzy niejniej miałemmiałem siłęsiłę by byćby być sil­nymsil­nym dladla niejprzy niej miałemniej miałem siłęmiałem siłę by byćsiłę by być sil­nymby być sil­nym dlasil­nym dla niejprzy niej miałem siłęniej miałem siłę by byćmiałem siłę by być sil­nymsiłę by być sil­nym dlaby być sil­nym dla niejprzy niej miałem siłę by byćniej miałem siłę by być sil­nymmiałem siłę by być sil­nym dlasiłę by być sil­nym dla niej

Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu.Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój.Nie możesz być sil­niej­szy od przeznaczenia.Tęsknię... A im sil­niej tęsknię, tym bar­dziej ta tęsknota lep­kie ma ręce. Milczę... A im dłużej milczę, tym głośniej to milczenie zda­je się krzyczeć. Kocham... A im sil­niej kocham, tym mniej jest mnie w roz­sy­panych prochach...Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej, gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu.Siłę przyjaźni mierz tym, co potrafisz dla niej poświęcić.