Przy ograniczeniu ścisłym zakresu wrażeń, życie wewnętrzne rozrasta się jak jemioła.


przy-ograniczeniu-ścisłym-zakresu-wrażeń-życie-wewnętrzne-rozrasta-ę-jak-jemioła
zofia nałkowskaprzyograniczeniuścisłymzakresuwrażeńżyciewewnętrznerozrastasięjakjemiołaprzy ograniczeniuograniczeniu ścisłymścisłym zakresuzakresu wrażeńżycie wewnętrznewewnętrzne rozrastarozrasta sięsię jakjak jemiołaprzy ograniczeniu ścisłymograniczeniu ścisłym zakresuścisłym zakresu wrażeńżycie wewnętrzne rozrastawewnętrzne rozrasta sięrozrasta się jaksię jak jemiołaprzy ograniczeniu ścisłym zakresuograniczeniu ścisłym zakresu wrażeńżycie wewnętrzne rozrasta sięwewnętrzne rozrasta się jakrozrasta się jak jemiołaprzy ograniczeniu ścisłym zakresu wrażeńżycie wewnętrzne rozrasta się jakwewnętrzne rozrasta się jak jemioła

Jakże na skutek szybkości wrażeń życie wydaje się krótkim.Trzy czwar­te człowieka to je­go życie wewnętrzne, w znacznej części na pół świado­me, i ki­no, jak może żad­na in­na sztu­ka, pot­ra­fi je odtworzyć.An­drzej­ko­wa noc Dziś wróżby spełniają się W no­we życie krok Wrażeń cała moc Za­kocha­ni wpatrzeni Co ukaże wosk Krys­ty­na Sz. 29/30.11.2014r.Trzeźwo pat­rzę na życie szu­kając niuansów na swo­jej drodze mlecznej Wy­palam się jak gwiazdy w godzi­nach szczytu marzące o tra­wie w zubrowce Ogar­niam niebo te­les­ko­pem wrażeń zwiększając siłę odczuć szu­kam tam pun­ktu by na nim oszalec gdyż jes­tem zbyt normalna Specjalistami nazywają się ci doktorzy, którzy ograniczają swoje nieuctwo do ciasnego zakresu.W ograniczeniu dopiero znać mistrza i tylko prawo darzy nas swobodą.