Przy pi­wie - od wszys­tkiego znawce; Tu - w os­tatniej siedzą ławce.


przy-pi­wie- od wszys­tkiego-znawce-tu- w os­tatniej-siedzą-ławce
sirnobodyprzypi­wie od wszys­tkiegoznawce w os­tatniejsiedząławceprzy pi­wie od wszys­tkiego znawce w os­tatniej siedząsiedzą ławce w os­tatniej siedzą ławce

Nie prag­nij wie­dzieć wszys­tkiego, abyś we wszys­tkim nie był nieudacznikiem.Człowiek może przy­wyknąć do wszys­tkiego, na­wet do zabijania.Nie na­leży się przy­wiązy­wać do wszys­tkich i wszys­tkiego gdyż jest to nie do­cenione, nie zauważane nasze poświecenie...Śmieję się skwap­li­wie ze wszys­tkiego z oba­wy, bym nie mu­siał płakać.Naj­lep­szym spo­sobem wy­wołania nu­dy jest mówienie wszys­tkiego, co się wie.Na­wet te­raz, w os­tatniej chwi­li, było tak wiele rzeczy, które mogły pójść nie tak. Ileż ko­ni upadło przy os­tatniej przeszkodzie. Wielu zaufa­nych ge­nerałów pat­rzyło, jak pew­ne zwy­cięstwo za­mienia się w po­rażkę w os­tatnich mi­nutach bitwy.