Przy Twym dotyku Spa­lam się Bez udziału ognia Przy Twym dotyku Płonę Niszcząc za­wiść innych Twój do­tyk sprawia Że dziś to ja A jut­ro Ktoś lepszy 


przy-twym-dotyku-spa­lam-ę-bez-udziału-ognia-przy-twym-dotyku-płonę-niszcząc-za­wiść-innych-twój-do­tyk-sprawia-Że-dziś-to ja-a-jut­ro
bezoddechuprzytwymdotykuspa­lamsiębezudziałuogniapłonęniszczącza­wiśćinnychtwójdo­tyksprawiaedziśto jajut­roktoślepszy przy twymtwym dotykudotyku spa­lamspa­lam sięsię bezbez udziałuudziału ogniaognia przyprzy twymtwym dotykudotyku płonępłonę niszczącniszcząc za­wiśćza­wiść innychinnych twójtwój do­tykdo­tyk sprawiasprawia ŻeŻe dziśdziś to jajut­ro ktośktoś lepszy przy twym dotykutwym dotyku spa­lamdotyku spa­lam sięspa­lam się bezsię bez udziałubez udziału ogniaudziału ognia przyognia przy twymprzy twym dotykutwym dotyku płonędotyku płonę niszczącpłonę niszcząc za­wiśćniszcząc za­wiść innychza­wiść innych twójinnych twój do­tyktwój do­tyk sprawiado­tyk sprawia Żesprawia Że dziśŻe dziś to jato ja a jut­roa jut­ro ktośjut­ro ktoś lepszy przy twym dotyku spa­lamtwym dotyku spa­lam siędotyku spa­lam się bezspa­lam się bez udziałusię bez udziału ogniabez udziału ognia przyudziału ognia przy twymognia przy twym dotykuprzy twym dotyku płonętwym dotyku płonę niszczącdotyku płonę niszcząc za­wiśćpłonę niszcząc za­wiść innychniszcząc za­wiść innych twójza­wiść innych twój do­tykinnych twój do­tyk sprawiatwój do­tyk sprawia Żedo­tyk sprawia Że dziśsprawia Że dziś to jadziś to ja a jut­roto ja a jut­ro ktośa jut­ro ktoś lepszy przy twym dotyku spa­lam siętwym dotyku spa­lam się bezdotyku spa­lam się bez udziałuspa­lam się bez udziału ogniasię bez udziału ognia przybez udziału ognia przy twymudziału ognia przy twym dotykuognia przy twym dotyku płonęprzy twym dotyku płonę niszcząctwym dotyku płonę niszcząc za­wiśćdotyku płonę niszcząc za­wiść innychpłonę niszcząc za­wiść innych twójniszcząc za­wiść innych twój do­tykza­wiść innych twój do­tyk sprawiainnych twój do­tyk sprawia Żetwój do­tyk sprawia Że dziśdo­tyk sprawia Że dziś to jaŻe dziś to ja a jut­rodziś to ja a jut­ro ktośto ja a jut­ro ktoś lepszy 

W akor­dzie dotyku... Mam ser­ce w rozterce. W akor­dzie dotyku... Łapię paranoje. W akor­dzie dotyku... Jes­teśmy we dwoje. W akor­dzie dotyku... Czuję, że żyję... W akor­dzie dotyku... Twoją czułość piję.Pa­miętaj, twój wróg może być kiedyś Twym je­dynym przy­jacielem, więc nie lek­ce­waż Go.Na samą myśl Że ktoś inny Jakaś Mogłaby leżeć te­raz przy Twoim boku Od­dychać ciężej pod Twym dotykiem Warg Języka Z wzajemnością Na samą myśl Że wy­wołałaby u Ciebie uśmiech Że byłbyś przy niej szczęśliwszy Pragnąłbyś aby była Twym po­wier­ni­kiem Na samą tę myśl Mam ochotę Nieba­nal­nie ani nie prze­sad­nie W ciszy W kącie Usiąść i poz­wo­lić me­mu sercu Skruszyć się Nie mar­twiąc Cię swoim losem Bo prze­cież na szczęściu Twoim Za­leży mi najbardziej Szu­mi rzeka Od gór do Bałtyku Nie myślę wcale O twoim dotyku O twoich ustach Miękkich niczym puch Bez twej obec­ności Czuję się jak duch Do­tyk two­jej dłoni, Co mo­jej dotknęła Blis­kość twe­go ciała, Która już zniknęła My, sple­ceni w tańcu Przy pięknej muzyce Jed­nocześnie szepcząc O naszej taktyce Sta­ram się nie myśleć, Może ty powrócisz, Sta­ram się zapomnieć, Że nie chcesz zawrócić. Wszys­tko to zniknęło I odeszło w cień Zos­tała nadzieja, Że wsta­nie no­wy dzień.Wy­powiada­ne przez ciebie Jut­ro umy­je brud­ne ko­lana, sta­ne na no­gi i be­de usmiechnieta. Jut­ro ot­worzy now ok­no i przy­niesie spo­koj jak wczo­raj­sza tab­letka nasenna. ...ale to Jut­ro. A dzis uk­radkiem na­kar­mie siebie nadzieja i ok­rucha­mi je­go uwa­gi. Bo bez niego jeszcze nie jes­tem w sta­nie ut­rzy­mac zy­cia rownowagi.