Przychodzę do Ciebie w lek­kim powiewie. De­likat­nie mus­kam two­je włosy, po­liczki i usta... słyszysz mój głos... czu­jesz mój do­tyk.... reszta to tajemniczość...


przychodzę-do ciebie-w lek­kim-powiewie-de­likat­nie-mus­kam-two­-włosy-po­liczki-i usta-słyszysz-mój-głos-czu­jesz-mój
palladyn89przychodzędo ciebiew lek­kimpowiewiede­likat­niemus­kamtwo­jewłosypo­liczkii ustasłyszyszmójgłosczu­jeszdo­tykresztato tajemniczośćprzychodzę do ciebiedo ciebie w lek­kimw lek­kim powiewiede­likat­nie mus­kammus­kam two­jetwo­je włosypo­liczki i ustai usta słyszyszsłyszysz mójmój głosgłos czu­jeszczu­jesz mójmój do­tykreszta to tajemniczośćprzychodzę do ciebie w lek­kimdo ciebie w lek­kim powiewiede­likat­nie mus­kam two­jemus­kam two­je włosypo­liczki i usta słyszyszi usta słyszysz mójsłyszysz mój głosmój głos czu­jeszgłos czu­jesz mójczu­jesz mój do­tyk

Nie wiem, kim był mój dziadek; bardziej interesuje mnie kim będzie mój wnuk. -Abraham Lincoln
nie-wiem-kim-był-mój-dziadek-bardziej-interesuje-mnie-kim-będzie-mój-wnuk