Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.


przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
antoine de saint - exuperyprzychodzitakaporakiedynieżądaszniczegoaniustaniuśmiechumiękkichramionoddechujejobecnościwystarczażeonajestprzychodzi takataka porakiedy nienie żądaszżądasz niczegoani ustani uśmiechuani miękkichmiękkich ramionani oddechuoddechu jejjej obecnościże onaona jestprzychodzi taka porakiedy nie żądasznie żądasz niczegoani miękkich ramionani oddechu jejoddechu jej obecnościże ona jestkiedy nie żądasz niczegoani oddechu jej obecności

Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie.Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu.Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.Ani kamienne wieże, ani mury / Z kowanej miedzi, ni podziemia stęchłe, / Ani ciężary łańcuchów / Nie podołają nigdy sile ducha.