Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.


przyczyną-dla-której-państwa-wolne-są-mniej-trwałe-od-innych-jest-to-że-i-nieszczęścia-i-sukcesy-jakie-bywają-ich-udziałem-powodują-prawie
montesquieuprzyczynądlaktórejpaństwawolnemniejtrwałeodinnychjesttożenieszczęściasukcesyjakiebywająichudziałempowodująprawiezawszeutratęwolnościpodczasgdysukcesynieszczęściapaństwaktóregoludżyjestaniepoddaństwarównejmierzeutwierdzająjegoniewolędla którejktórej państwapaństwa wolnewolne sąsą mniejmniej trwałetrwałe odod innychi nieszczęściai sukcesyjakie bywająbywają ichich udziałempowodują prawieprawie zawszezawsze utratęutratę wolnościpodczas gdygdy sukcesysukcesy ii nieszczęścianieszczęścia państwaktórego ludlud żyjeżyje ww staniestanie poddaństwaw równejrównej mierzemierze utwierdzająutwierdzają jegojego niewolędla której państwaktórej państwa wolnepaństwa wolne sąwolne są mniejsą mniej trwałemniej trwałe odtrwałe od innychże i nieszczęściajakie bywają ichbywają ich udziałempowodują prawie zawszeprawie zawsze utratęzawsze utratę wolnościpodczas gdy sukcesygdy sukcesy isukcesy i nieszczęściai nieszczęścia państwaktórego lud żyjelud żyje wżyje w staniew stanie poddaństwaw równej mierzerównej mierze utwierdzająmierze utwierdzają jegoutwierdzają jego niewolę

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim.Żeby ludzie zawsze wiedzieli, co jest ważnego, co jest mniejszego znaczenia, o wiele mniej nieszczęścia by było na świecie.Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia.Jeżeli twój przyjaciel cię oszukał, bądź obojętny na jego okazywanie przyjaźni; bądź jednak zawsze czuły na jego nieszczęścia.Sukcesy mężczyzn potwierdzają naiwność kobiet, może ich słabości.Kiedy religia rodzi się i tworzy w jakimś państwie, idzie zwyczajnie z duchem rządu, pod którym powstaje: ci bowiem, co ją przyjmują, i ci, co ją rozszerzają, nie znają prawie innych pojęć o rządzie, niż pojęcia państwa, w którym się zrodzili.