Przyczyną, dla której rzeki i morza otrzymują hołd tysięcy strumieni górskich, jest fakt, że trzymają się niżej od nich. I dzięki temu mogą rządzić wszystkimi górskimi strumieniami. Podobnie mędrzec, który chce być ponad ludźmi, ustawia się niżej od nich, a chcąc być przed nimi, ustawia się z tyłu. I tak oto, choć miejsce jego nad ludźmi, oni nie czują jego ciężaru, a choć miejsce jego przed nimi, nie odbierają tego jako rany.


przyczyną-dla-której-rzeki-i-morza-otrzymują-hołd-tysięcy-strumieni-górskich-jest-fakt-że-trzymają-ę-żej-od-nich-i-dzięki-temu-mogą
lao-tseprzyczynądlaktórejrzekimorzaotrzymująhołdtysięcystrumienigórskichjestfaktżetrzymająsięniżejodnichdziękitemumogąrządzićwszystkimigórskimistrumieniamipodobniemędrzecktórychcebyćponadludźmiustawianichchcącprzednimityłutakotochoćmiejscejegonadoninieczująciężaruodbierajątegojakoranydla którejktórej rzekirzeki ii morzamorza otrzymująotrzymują hołdhołd tysięcytysięcy strumienistrumieni górskichjest faktże trzymajątrzymają sięsię niżejniżej odod nichi dziękidzięki temutemu mogąmogą rządzićrządzić wszystkimiwszystkimi górskimigórskimi strumieniamipodobnie mędrzecktóry chcechce byćbyć ponadponad ludźmiustawia sięsię niżejniżej odod nichchcąc byćbyć przedprzed nimiustawia sięz tyłui taktak otochoć miejscemiejsce jegojego nadnad ludźmioni nienie czujączują jegojego ciężaruchoć miejscemiejsce jegojego przedprzed niminie odbierająodbierają tegotego jakojako ranydla której rzekiktórej rzeki irzeki i morzai morza otrzymująmorza otrzymują hołdotrzymują hołd tysięcyhołd tysięcy strumienitysięcy strumieni górskichże trzymają siętrzymają się niżejsię niżej odniżej od nichi dzięki temudzięki temu mogątemu mogą rządzićmogą rządzić wszystkimirządzić wszystkimi górskimiwszystkimi górskimi strumieniamiktóry chce byćchce być ponadbyć ponad ludźmiustawia się niżejsię niżej odniżej od nicha chcąc byćchcąc być przedbyć przed nimiustawia się zsię z tyłui tak otochoć miejsce jegomiejsce jego nadjego nad ludźmioni nie czująnie czują jegoczują jego ciężarua choć miejscechoć miejsce jegomiejsce jego przedjego przed niminie odbierają tegoodbierają tego jakotego jako rany

Ten, który nadszedł, ... panuje nad nimi, mówi do nich. - Głos jego przeciągły, ostry, wyraźny - każde słowo rozeznasz, zrozumiesz - ... czoło wysokie, przestronne, włosa jednego na czaszce nie masz, ... - skóra przyschła do czaszki, do liców, żółtawo się wcina pomiędzy koście i muszkuły - ... a kiedy ramię wzniesie, wyciągnie. wytęży [...]Gdyby psy umiały mówić, być może byłoby nam się tak trudno z nimi dogadać, jak z ludźmi.Niewielu ludzi zdobywa się na to, aby docenić drugiego człowieka - jego wysiłek, pracę, zalety charakteru, itp. Zamiast tego jest mnóstwo narzekania, obgadywania, itp. Dla mnie ważny jest drugi człowiek. Bardzo lubię ludzi - przebywać z nimi, pracować, spędzać wolny czas. Ludzie, których spotyka w życiu wiele wnoszą do mojego życia; wiele się od nich uczę.Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.Właśnie człowiek nie będący mężczyzną lubi podświadomie grać jego rolę, a ukrywający swe niedołęstwo chętnie pyszni się przed ludźmi swą siłą.Właśnie człowiek niebędący mężczyzną lubi podświadomie grać jego rolę, a ukrywający swe niedołęstwo, chętnie pyszni się przed ludźmi swą siłą.