Przyczyną niesmaku naszego i niezadowolenia ze świata nie są ludzie, tylko my sami.


przyczyną-niesmaku-naszego-i-niezadowolenia-ze-świata-nie-są-ludzie-tylko-my-sami
zofia nałkowskaprzyczynąniesmakunaszegoniezadowoleniazeświatanieludzietylkomysamiprzyczyną niesmakuniesmaku naszegonaszego ii niezadowolenianiezadowolenia zeze świataświata nienie sąsą ludzietylko mymy samiprzyczyną niesmaku naszegoniesmaku naszego inaszego i niezadowoleniai niezadowolenia zeniezadowolenia ze świataze świata nieświata nie sąnie są ludzietylko my samiprzyczyną niesmaku naszego iniesmaku naszego i niezadowolenianaszego i niezadowolenia zei niezadowolenia ze świataniezadowolenia ze świata nieze świata nie sąświata nie są ludzieprzyczyną niesmaku naszego i niezadowolenianiesmaku naszego i niezadowolenia zenaszego i niezadowolenia ze światai niezadowolenia ze świata nieniezadowolenia ze świata nie sąze świata nie są ludzie

Obawa przed śmiesznością jest przyczyną naszego największego tchórzostwa.Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna.Literatura to sumienie naszego świata.Doskonałość nie należy do naszego świata. Jest czymś innym niż ten świat. Przychodzi skądinąd...Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich zrozumiano.Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich rozumiano.