Przyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta.


przyczyną-wszel­kiego-zła-jest niewiasta
maksimus z turynuprzyczynąwszel­kiegozłajest niewiastaprzyczyną wszel­kiegowszel­kiego złazła jest niewiastaprzyczyną wszel­kiego zławszel­kiego zła jest niewiastaprzyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta

Ruch jest przyczyną wszel­kiego życia.Nie na­widze wszel­kiego podziału , na białych i czar­nych , na ka­tolików i światków j echo­wych , na bied­nych i bo­gatych ! Nie na­widze wszel­kiego podziału przez , który nie można być z osobą która się kocha ! Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia.Źródłem wszel­kiego grzechu jest pycha.Rzeczy is­tniejące łączą się na za­sadzie prze­ciwieństw. Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia.Bys­trość - dusza wszel­kiego czynu.