Przyczyną złych postępków są bo­gac­twa trud­no osiągalne.


przyczyną-złych-postępków-są bo­gac­twa-trud­no-osiągalne
lao cyprzyczynązłychpostępkówsą bo­gac­twatrud­noosiągalneprzyczyną złychzłych postępkówpostępków są bo­gac­twasą bo­gac­twa trud­notrud­no osiągalneprzyczyną złych postępkówzłych postępków są bo­gac­twapostępków są bo­gac­twa trud­nosą bo­gac­twa trud­no osiągalneprzyczyną złych postępków są bo­gac­twazłych postępków są bo­gac­twa trud­nopostępków są bo­gac­twa trud­no osiągalneprzyczyną złych postępków są bo­gac­twa trud­nozłych postępków są bo­gac­twa trud­no osiągalne

Za­dowo­lenie z sa­mego siebie jest praw­do­podob­nie naj­trud­niej osiągalne.Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości.Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu.Długie sza­ty krępują ciało, a bo­gac­twa duszę.Bo­gac­twa wielu niena­widziło, sławy nikt.Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność.