Przyj­muję więc wspom­nienia z całym dob­rodziej­stwem in­wentarza, dając im się por­wać, gdy tyl­ko mogę.


przyj­muję-więc-wspom­nienia-z całym-dob­rodziej­stwem-in­wentarza-dając-im ę-por­wać-gdy-tyl­ko-mogę
nicholas sparksprzyj­mujęwięcwspom­nieniaz całymdob­rodziej­stwemin­wentarzadającim siępor­waćgdytyl­komogęprzyj­muję więcwięc wspom­nieniawspom­nienia z całymz całym dob­rodziej­stwemdob­rodziej­stwem in­wentarzadając im sięim się por­waćgdy tyl­kotyl­ko mogęprzyj­muję więc wspom­nieniawięc wspom­nienia z całymwspom­nienia z całym dob­rodziej­stwemz całym dob­rodziej­stwem in­wentarzadając im się por­waćgdy tyl­ko mogęprzyj­muję więc wspom­nienia z całymwięc wspom­nienia z całym dob­rodziej­stwemwspom­nienia z całym dob­rodziej­stwem in­wentarzaprzyj­muję więc wspom­nienia z całym dob­rodziej­stwemwięc wspom­nienia z całym dob­rodziej­stwem in­wentarza

Jest to praw­dzi­wym dob­rodziej­stwem lo­su, nie być otoczo­nym rzecza­mi ba­nal­ny­mi, a mieć tyl­ko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne. -Malwida von Meysenbug
jest-to praw­dzi­wym-dob­rodziej­stwem-lo­su-nie być-otoczo­nym-rzecza­mi-ba­nal­ny­mi-a mieć-tyl­ko-dookoła-siebie-rzeczy-piękne
Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?  -Walter Moers
czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych 
Miłość świad­czo­na in­nym jest naj­większym dob­rodziej­stwem dla nas sa­mych, którzy zdo­bywa­my się na oka­zywa­nie miłości. -Stefan Wyszyński
miłość-świad­czo­na-in­nym-jest naj­większym-dob­rodziej­stwem-dla-nas-­mych-którzy-zdo­bywa­my ę-na oka­zywa­nie-miłoś