Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!


przyjaźń-jest-najlepszym-lekarstwem-na-wszelkie-nasze-dolegliwoś-ona-kruszy-bariery-które-nas-dzielą-rozluźnia-wszelkie-ograniczają-nas-więzy
henry van dykeprzyjaźńjestnajlepszymlekarstwemnawszelkienaszedolegliwościonakruszybarieryktórenasdzieląrozluźniaograniczającewięzyprzenikajakstaredobrewinodowszystkichżyłżyciajestpoczuciemżesięnawzajemrozumiemyufamysobiecałegosercażyczymyszczęściaprzyjaźń jestjest najlepszymnajlepszym lekarstwemlekarstwem nana wszelkiewszelkie naszenasze dolegliwościona kruszykruszy barieryktóre nasnas dzieląrozluźnia wszelkiewszelkie ograniczająceograniczające nasnas więzyprzenika jakjak staredobre winowino dodo wszystkichwszystkich żyłżył życiajest poczuciemsię nawzajemnawzajem rozumiemyufamy sobiesobie iz całegocałego sercaserca życzymyżyczymy sobiesobie szczęściaprzyjaźń jest najlepszymjest najlepszym lekarstwemnajlepszym lekarstwem nalekarstwem na wszelkiena wszelkie naszewszelkie nasze dolegliwościona kruszy barieryktóre nas dzieląrozluźnia wszelkie ograniczającewszelkie ograniczające nasograniczające nas więzyprzenika jak staredobre wino dowino do wszystkichdo wszystkich żyłwszystkich żył życiaże się nawzajemsię nawzajem rozumiemyufamy sobie isobie i zi z całegoz całego sercacałego serca życzymyserca życzymy sobieżyczymy sobie szczęścia

Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Jasność myśli jest wieczną zaletą każdego dzieła. Wszelkie myśli ciemno-błyskotliwe są jak one bajki dziecinne, które coś nadzwyczajnego opowiadają, a w istocie nic w sobie nie mają.Lekarstwem na wszelkie nieszczęścia i krzywdy, troski, smutki i zbrodnie ludzkości jest miłość.sens jest jak światło, które od­bi­ja się od nas, by oświet­lić nam drogę ku sobie in coope­ration with ~danioł Powinniśmy wytępić w sobie wszelkie ślady zbytku.Chciwość jest najlepszym środkiem motywującym ludzi do sukcesu. Chciwość motywuje nas to zdobywania wiedzy, zdobywania wykształcenia by mieć więcej, by zapewnić sobie i swojej rodzinie lepszy standard życia. Tylko lenie i nieudacznicy myślą inaczej.