Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone.


przyjaźń-nie-jest-czymś-spontanicznym-automatycznym-jest-natomiast-owocem-obopólnej-zgody-decyzji-życiowej-postawy-otwartoś-nie-staje-ę-ani
dalmazio mangilloprzyjaźńniejestczymśspontanicznymautomatycznymnatomiastowocemobopólnejzgodydecyzjiżyciowejpostawyotwartościniestajesięanipozostajeprzyjaciółmiprzezprzypadekprawdziwaharmonianajpiękniejszymdaremwiernościprawdzieuczciwościsprawiedliwościzawszezaskoczeniemzadziwieniemtakjakświatłogwiazdpojawiasięjedyniewtedykiedydostrzegaznikagdyzostałodostrzeżoneprzyjaźń nienie jestjest czymśczymś spontanicznymjest natomiastnatomiast owocemowocem obopólnejobopólnej zgodyżyciowej postawynie stajestaje sięani nienie pozostajepozostaje przyjaciółmiprzyjaciółmi przezprzez przypadekprawdziwa harmoniaharmonia jestjest najpiękniejszymnajpiękniejszym daremdarem wiernościwierności prawdziejest zawszezawsze zaskoczeniemzaskoczeniem ii zadziwieniemtak jakjak światłoświatło gwiazdgwiazd nienie pojawiapojawia sięsię jedyniejedynie wtedykiedy sięje dostrzegai nienie znikagdy zostałozostało dostrzeżoneprzyjaźń nie jestnie jest czymśjest czymś spontanicznymjest natomiast owocemnatomiast owocem obopólnejowocem obopólnej zgodynie staje sięani nie pozostajenie pozostaje przyjaciółmipozostaje przyjaciółmi przezprzyjaciółmi przez przypadekprawdziwa harmonia jestharmonia jest najpiękniejszymjest najpiękniejszym daremnajpiękniejszym darem wiernościdarem wierności prawdziejest zawsze zaskoczeniemzawsze zaskoczeniem izaskoczeniem i zadziwieniemtak jak światłojak światło gwiazdświatło gwiazd niegwiazd nie pojawianie pojawia siępojawia się jedyniesię jedynie wtedykiedy się jesię je dostrzegai nie znikagdy zostało dostrzeżone

Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem. -Denis Diderot
prawdziwa-przyjaźń-istnieje-wtedy-gdy-człowiek-nie-nic-bo-wówczas-przyjaźń-jest-jego-największym-skarbem
Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem. -Denis Diderot
prawdziwa-przyjaźń-istnieje-tylko-wtedy-gdy-człowiek-nie-nic-bo-wówczas-przyjaźń-jest-jego-największym-skarbem
W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się przez nie nawiedzonym. -Marie Von Ebner - Eschenbach
w-reumatyzm-i-prawdziwą-miłość-wierzy-ę-dopiero-wtedy-gdy-jest-ę-przez-nie-nawiedzonym
Prosta Droga Owocem ciszy jest modlitwa, Owocem modlitwy jest wiara, Owocem wiary jest miłość, Owocem miłości jest służba! Owocem służby jest pokój! -Matka Teresa z Kalkuty
prosta-droga-owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest
Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. -Matka Teresa z Kalkuty
owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest-pokój