Przyjaźń prawdziwa istnieje dopiero wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaciel jest jego jedynym majątkiem.


przyjaźń-prawdziwa-istnieje-dopiero-wtedy-gdy-człowiek-nie-nic-bo-wówczas-przyjaciel-jest-jego-jedynym-majątkiem
denis diderotprzyjaźńprawdziwaistniejedopierowtedygdyczłowieknienicbowówczasprzyjacieljestjegojedynymmajątkiemprzyjaźń prawdziwaprawdziwa istniejeistnieje dopierodopiero wtedygdy człowiekczłowiek nienie mama nicbo wówczaswówczas przyjacielprzyjaciel jestjest jegojego jedynymjedynym majątkiemprzyjaźń prawdziwa istniejeprawdziwa istnieje dopieroistnieje dopiero wtedygdy człowiek nieczłowiek nie manie ma nicbo wówczas przyjacielwówczas przyjaciel jestprzyjaciel jest jegojest jego jedynymjego jedynym majątkiemprzyjaźń prawdziwa istnieje dopieroprawdziwa istnieje dopiero wtedygdy człowiek nie maczłowiek nie ma nicbo wówczas przyjaciel jestwówczas przyjaciel jest jegoprzyjaciel jest jego jedynymjest jego jedynym majątkiemprzyjaźń prawdziwa istnieje dopiero wtedygdy człowiek nie ma nicbo wówczas przyjaciel jest jegowówczas przyjaciel jest jego jedynymprzyjaciel jest jego jedynym majątkiem

Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno.Prawdziwa przyjaźń przychodzi wówczas, gdy cisza między dwojgiem ludzi nie jest męcząca.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Człowiek dopiero wtedy wyznaje Bogu miłość, gdy zdolny jest wyznać, że wszystko dotąd w jego życiu było brakiem miłości.