Przyjaźń, tak samo jak filozofia czy sztuka, nie jest niezbędna do życia. . . Nie ma żadnej wartości potrzebnej do przetrwania; jest natomiast jedną z tych rzeczy, dzięki którym samo przetrwania nabiera wartości.


przyjaźń-tak-samo-jak-filozofia-czy-sztuka-nie-jest-niezbędna-do-życia-nie-żadnej-wartoś-potrzebnej-do-przetrwania-jest-natomiast-jedną-z
clive staples lewisprzyjaźńtaksamojakfilozofiaczysztukaniejestniezbędnadożycianieżadnejwartościpotrzebnejprzetrwanianatomiastjednątychrzeczydziękiktórymprzetrwanianabierawartościtak samosamo jakjak filozofiafilozofia czyczy sztukanie jestjest niezbędnaniezbędna dodo życianienie mama żadnejżadnej wartościwartości potrzebnejpotrzebnej dodo przetrwaniajest natomiastnatomiast jednąjedną zz tychtych rzeczydzięki którymktórym samosamo przetrwaniaprzetrwania nabieranabiera wartościtak samo jaksamo jak filozofiajak filozofia czyfilozofia czy sztukanie jest niezbędnajest niezbędna doniezbędna do życianie manie ma żadnejma żadnej wartościżadnej wartości potrzebnejwartości potrzebnej dopotrzebnej do przetrwaniajest natomiast jednąnatomiast jedną zjedną z tychz tych rzeczydzięki którym samoktórym samo przetrwaniasamo przetrwania nabieraprzetrwania nabiera wartości

Kiedy mamy Boga w naszym życiu, nabiera ono sensu, wszystko zaś nabiera wartości i staje się owocne.Dla konserwatysty refleksja nad podstawami własnego światopoglądu jest rodzajem profanacji tak samo jak konieczność udowadniania egzystencji Boga jest estetycznym zgorszeniem dla każdego prawdziwie wierzącego; jest wyprowadzaniem irracjonalnej wartości na poziom racjonalny, desakralizacją boskości, której odebrany zostaje urok tajemniczości, bez której nie można pewnie stawić czoła lewicowym czcicielom diabła na ich polach bitewnych rozumu.Cynikiem nazywamy takiego człowieka, co zna cenę wszystkich rzeczy, a nie zna wartości żadnej z nich.Jeżeli dwóch robi to samo, nie jest to samo. Ile głów, tyle zdań.Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo.Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo.